Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze,
kterou se stanoví termín podání přihlášek
ke studiu na Policejní akademii ČR v Praze
a podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010Čl. 1

Studijní programy

Na základě rozhodnutí ministra vnitra ČR ze dne 17. 3. 2008, se souhlasem akreditační komise, byly dle ustanovení § 95 odst. 7 písm. f) a § 105 zák. č. 111/1998Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, zřízeny:

FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ

FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU.

Po ustanovení akademických orgánů a přijetí vnitřních předpisů fakult zahájí obě fakulty plnohodnotnou činnost v průběhu akademického roku 2008/2009. Organizace přijímacího řízení pro tento akademický rok je proto nadále věcí PA ČR v Praze jako celku (univerzity).

Fakulta bezpečnostně právní bude realizovat následující studijní programy a obory:

A. Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijními obory:
  a) Bezpečnostně právní studia,
  b) Kriminalistika a další forenzní disciplíny,
  c) Policejní činnosti.
B. Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia se studij. oborem:
  Policejní management a kriminalistika.
C. Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem:
  Bezpečnostní management a kriminalistika.

Fakulta bezpečnostního managementu bude realizovat následující studijní programy a obory:

A. Bakalářský studijní program Veřejná správa se studijním oborem:
  Bezpečnostní management ve veřejné správě.
B. Magisterský studijní program Veřejná správa se studijním oborem:
  Bezpečnostní management ve veřejné správě.

Bakalářský studijní program

Bakalářský studijní program lze absolvovat ve studiu prezenčním a ve studiu kombinovaném. Standardní doba studia jsou 3 roky. Podmínkou přijetí ke studiu je vykonání přijímací zkoušky.

Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je též obhajoba bakalářské práce. Absolventům je přiznáván titul "bakalář" ve zkratce "Bc".

Magisterský studijní program

Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program. Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvování bakalářského studijního programu na PA ČR v Praze a úspěšně vykonaná přijímací zkouška.

Absolventi jiných bakalářských studijních programů než jsou studijní programy PA ČR v Praze absolvují v prvním kole přijímacího řízení diferenční zkoušku z vybraných předmětů studijního oboru, na který magisterský studijní obor navazuje.

Standardní doba studia jsou dva roky. Magisterský studijní program lze absolvovat ve studiu prezenčním a ve studiu kombinovaném.

Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce. Absolventům je přiznáván titul "magistr" ve zkratce "Mgr."

Doktorský studijní program

Doktorský studijní program "Bezpečnostně právní studia" navazuje na magisterský studijní program. Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvování magisterského studijního oboru "Bezpečnostně právní studia" nebo studijního oboru příbuzného.

Standardní doba studia jsou 3 roky. Studium lze absolvovat prezenční i kombinovanou formou studia. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské dizertační práce. Absolventům je přiznán vědeckopedagogický titul "filosofie doktor" ve zkratce "Ph.D." uváděná za jménem.Čl. 2

Obecné informace o přijímacím řízení

Termín podání přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze
pro akademický rok 2009/2010 je

do 28. února 2009.


A. Bakalářský studijní program

Přihlášky ke studiu: elektronicky nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 1450) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze (MV č.skl. 920). Přihlášku ke studiu (tiskopis MV č. skl. 920) pro akad. rok 2009/2010 je možno získat ve vrátnici PA ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk.

Přílohy přihlášky: životopis, vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,-Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.), banka ČNB Praha, číslo účtu 0000190002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie). Civilní uchazeči přiloží k přihlášce čestné prohlášení o bezúhonnosti a v případě přijetí ke studiu předloží při zápisu ke studiu na začátku akademického roku výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců. Originál maturitního vysvědčení předloží uchazeč ke kontrole při registraci v den konání přijímací zkoušky. Bez kontroly maturitního vysvědčení nebude uchazeči vykonání přijímací zkoušky umožněno. Uchazeč se může přihlásit pouze na jeden studijní program (Bezpečnostně právní studia nebo Veřejná správa) a v rámci tohoto programu pouze na jeden obor a na jednu formu studia (prezenční nebo kombinovanou).

UPOZORNĚNÍ - přihlášky civilních uchazečů lze podávat pro prezenční i kombinovanou formu studia u studijního oboru "Bezpečnostně právní studia" a u studijního oboru "Bezpečnostní management ve veřejné správě". U ostatních studijních oborů mohou podávat přihlášky pouze "policisté".

B. Magisterský studijní program

Přihlášky ke studiu: elektronicky nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 1450) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze (MV č.skl. 920). Přihlášku ke studiu (tiskopis MV č. skl. 920) pro akad. rok 2009/2010 je možno získat ve vrátnici PA ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk.

Přílohy přihlášky: životopis, vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,-Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.) banka ČNB Praha, číslo účtu 0000190002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie). Výpis ze studijní dokumentace vydaný a potvrzený studijním oddělením vysoké školy, kde byl absolvován bakalářský studijní program (mimo absolventů PA ČR v Praze). Výpis musí obsahovat přehled o vykonaných zkouškách a zápočtech, včetně státních závěrečných zkoušek. Civilní uchazeči přiloží k přihlášce čestné prohlášení o bezúhonnosti a v případě přijetí ke studiu předloží při zápisu ke studiu na začátku akademického roku výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ - přihlášky civilních uchazečů lze podávat pro prezenční i kombinovanou formu studia. Podmínkou studia v prezenční formě studia je, že uchazeč není v pracovním poměru.

Pro kombinovanou formu studia skupina "POLICISTÉ" mohou přihlášku ke studiu podat policisté a zaměstnanci rezortu MV ČR, PČR a HZS dále mimorezortní pracovníci veřejné správy působící v oboru bezpečnosti (pracovníci BIS, vězeňské služby, vojenské policie, celních ředitelství, obecní a městské policie, obecních úřadů).

Absolventi jiných bakalářských studijních oborů, než jsou studijní obory PA ČR v Praze, se mohou hlásit výhradně na kombinovanou formu studia ve skupině "POLICISTÉ".

Absolventi jiných bakalářských studijních oborů než jsou bakalářské studijní obory realizované na PA ČR v Praze vykonají přijímací zkoušku odlišně - v souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů. Nejprve vykonají diferenční zkoušku z vybraných předmětů studijního oboru "Bezpečnostně právní studia" a "Bezpečnostní management ve veřejné správě" a ti, kteří splní stanovené podmínky, budou pozváni na řádný termín přijímacích zkoušek (blíže viz čl. 4).

C. Doktorský studijní program

Přihlášky ke studiu: elektronicky nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 145 0) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze (MV č. skl. 920). Přihlášku ke studiu (tiskopis MV č. skl. 920) pro akademický rok 2009/2010 je možno získat ve vrátnici PA ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4 - Kamýk.

Přílohy přihlášky: úředně ověřené kopie diplomu o ukončeném magisterském studiu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo Dodatku k diplomu, stručný životopis obsahující zejména profesní dráhu uchazeče, předběžnou představu uchazeče o tématu disertační práce a o způsobu jejího zpracování v rozsahu 2 - 3 stran, doklad o eventuálních předchozích vědeckovýzkumných a publikačních aktivitách. Civilní uchazeč je povinen k přihlášce ke studiu přiložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, uchazeč příslušník Policie ČR přikládá doporučující stanovisko nadřízeného s personální pravomocí. Uchazeč se může přihlásit pouze na jednu formu studia. Podmínkou studia v prezenční formě studia je, že uchazeč není v pracovním poměru.Čl. 3

Počty studentů přijímaných na PA ČR

FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ

A. Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia

a) Studijní obor Bezpečnostně právní studia

- prezenční studium a) 90 civilních uchazečů
 b) 50 policistů a zaměstnanců MV ČR a PČR
- kombinované studium a) 100 policistů a zaměstnanců MV ČR a PČR, kteří nejsou zařazeni v "policejních činnostech", uchazečů z veřejné správy působících v oboru bezpečnosti (pracovníci BIS, vězeňské služby, vojenské policie, celních ředitelství, obecní a městské policie, obecních úřadů).
 b) 25 civilistů

b) Studijní obor Policejní činnosti

- prezenční studium 50 policistů PČR (z pořádkové, dopravní, cizinecké policie a SKPV)
- kombinované studium 230 policistů PČR (z pořádkové, dopravní, cizinecké policie a SKPV)

c) Studijní obor Kriminalistika a další forenzní disciplíny

- kombinované studium 20 policistů PČR - kriminalistických techniků, expertů, pracovníků KÚ, OKTE, policejních komisařů pověřených vyšetřováním

B. Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia

Studijní obor Policejní management a kriminalistika

- prezenční studium a) 25 civilních uchazečů
 b) 25 policistů a zaměstnanců MV ČR a PČR
- kombinované studium a) 80 policistů a zaměstnanců MV ČR a PČR
 b) 10 uchazečů z veřejné správy působících v oboru bezpečnosti (pracovníci BIS, vězeňské služby, vojenské policie, celních ředitelství, obecní a městské policie, obecních úřadů)
 c) 15 civilních uchazečů

C. Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia

studijní obor Bezpečnostní management a kriminalistika

- prezenční studium 3 uchazeči
- kombinované studium 10 uchazečů

UPOZORNĚNÍ - pro každý studijní program a v jeho rámci se pro každý studijní obor a formu studia vytváří samostatné pořadí při přijímací zkoušce (samostatné pořadí je i v rámci formy studia pro civilní uchazeče a pro policisty)
FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

A. Bakalářský studijní program Veřejná správa

Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě

- prezenční studium a) 45 civilních uchazečů
 b) 25 policistů a zaměstnanců MV ČR a PČR
- kombinované studium a) 25 příslušníků hasičského záchranného sboru
 b) 25 policistů a zaměstnanců MV ČR a PČR služebně zařazených v oboru krizového řízení a pracovníků obecních, městských a krajských úřadů působících v oboru krizového řízení
 c) 15 civilistů

B. Magisterský studijní program Veřejná správa

studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě

- prezenční studium a) 10 policistů
 b) 30 civilistů
- kombinované studium a) 25 policistů
 b) 25 civilistů

UPOZORNĚNÍ - pro každý studijní program a v jeho rámci se pro každý studijní obor a formu studia vytváří samostatné pořadí při přijímací zkoušce (samostatné pořadí je i v rámci formy studia pro civilní uchazeče a pro policisty)Čl. 4

Přijímací zkoušky

Uchazeči o studium na PA ČR v Praze jsou povinni se podrobit přijímacím zkouškám. To platí i pro studenty, kteří jeden nebo část studijního programu absolvovali na jiné vysoké škole v ČR či v zahraničí nebo kteří studují podle jiného studijního programu na jiných vysokých školách. Absolventi bakalářského studia, kteří na PA ČR v Praze ukončili studium s vyznamenáním, se ke studiu v magisterském studijním programu přijímají bez přijímací zkoušky.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději měsíc před konáním přijímací zkoušky. Pozvánka slouží zároveň jako potvrzení o registraci přihlášky ke studiu na PA ČR v Praze.

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Po zahájení přijímacího řízení se administrativní poplatek v žádném případě nevrací.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude uchazečům doručeno do vlastních rukou nejpozději do 22. 7. 2009. Rozhodnutí po přezkumném řízení bude vydáno nejpozději do 28. 8. 2009. U nedoručených rozhodnutí se za náhradní doručení považuje zveřejnění výsledků přijímacího řízení na úřední desce PA ČR v Praze.

Uchazeči, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky, mají možnost nahlédnout do všech svých materiálů, které měly význam pro rozhodnutí o přijetí ve dnech 11. 8. až 13. 8. 2009 v době od 9.00 do 14.30. hod. na studijním oddělení PA ČR v Praze.

A. Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program obsahuje:

a) Znalostní test

Test zkoumá průřezové znalosti a vědomosti z oblasti středoškolského učiva a je doplněn o otázky vztahující se ke specifice studia na PA ČR v Praze (právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie).

b) Jazykový test

Uchazeč prokáže dovednost čtení s porozuměním autentickému cizojazyčnému textu (AJ, FJ, NJ, RJ) všeobecného charakteru.V rámci daného textu také kompetenci lexikální a stupeň praktického zvládnutí gramatických jevů.

Uvedené testy jsou písemné na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několika možných odpovědí. Příklady testových položek včetně doporučené literatury budou od února 2009 uvedeny na webových stránkách PA ČR v Praze.

B. Přijímací zkouška pro magisterský studijní program obsahuje:

Test logického myšlení

Test zkoumá logický úsudek a kritické myšlení.

Uvedený test je písemný. Na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z několika možných odpovědí. Významným hlediskem pro přijetí jsou výsledky dosažené v předchozím bakalářském studiu.

Diferenční zkouška pro uchazeče, kteří se hlásí do magisterského studijního programu "Bezpečnostně právní studia", obor "Policejní management a kriminalistika", kteří absolvovali jiný bakalářský studijní program než na PA ČR v Praze.

Uchazeči vykonají diferenční zkoušku v rozsahu předmětové bakalářské zkoušky z předmětů Teorie práva, Ústavní právo a státověda, Správní právo, Trestní právo hmotné, Trestní právo procesní, Psychologie, Kriminologie, Policejní management, Informatika, Kriminalistická technika, Taktika a metodika, Bezpečnostní služby. Informaci k obsahovému zaměření předmětů a ke studijní literatuře poskytnou pracovníci příslušné odborné katedry (el. adresy odborných kateder pro písemné dotazy uchazečů jsou uvedeny na webových stránkách PA ČR).

Diferenční zkouška pro uchazeče, kteří se hlásí do magisterského studijního programu "Veřejná správa", obor "Bezpečnostní management ve veřejné správě", a kteří absolvovali jiný bakalářský studijní program, než na PA ČR v Praze.

Uchazeči vykonají diferenční zkoušku v rozsahu předmětové bakalářské zkoušky z předmětů Organizace veřejné správy, Správní právo, Analýza rizika vzniku krizových situací, Metody a nástroje řešení krizových situací, Ekonomika při řešení krizových situací, Právní aspekty krizového řízení, Veřejná ekonomika, Management, Mezinárodní a evropské právo, Psychologie pro krizové manažery, Základy ekonomie, Krizový management.

Informaci k obsahovému zaměření předmětů a ke studijní literatuře poskytnou pracovníci příslušné odborné katedry (el. adresy odborných kateder pro písemné dotazy uchazečů jsou uvedeny na webových stránkách PA ČR)

Diferenční zkouška je prováděna formou písemného testu. Na každou otázku odpovídá uchazeč označením správné varianty z několika možných odpovědí. Podle počtu bodů se stanoví pořadí uchazečů. Do řádných přijímacích zkoušek postupuje prvních 15 uchazečů z pořadí sestaveného po diferenční zkoušce. Dále již platí pravidla stanovená obecně pro všechny účastníky přijímacích zkoušek.

C. Přijímací zkouška pro doktorský studijní program obsahuje:

Přijímací zkouška z vybraných předmětů studijního programu "Bezpečnostně právní studia" obsahuje studovanou problematiku těchto předmětů v rozsahu předmětové magisterské zkoušky a zkoušku z cizího jazyka. Jedná se o předměty:

a) teorie práva a ústavní právo
b) správní právo
c) trestní právo hmotné a trestní právo procesní
d) psychologie
e) kriminologie
f) policejní management a informatika
g) kriminalistika
h) bezpečnostní služby


Čl. 5

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky

A. Pro bakalářské studijní programy

Procentuální bodový zisk z jednotlivých částí přijímací zkoušky je následující:

Znalostní test: 70% - 70 otázek za 4 body
Jazykový test 30% -30 otázek za 4 body

B. Pro magisterské studijní programy

Procentuální bodový zisk z jednotlivých částí přijímací zkoušky je následující:

Test logického myšlení 60% - 70 otázek za 1 bod
   - 10 otázek za 2 body
   - 10 otázek za 3 body
Prospěch dosažený u všech zkoušek
v bakalářském studiu
až do 40% - 80 bodů při průměru 1,0

C. Pro doktorský studijní program

Při přijímací zkoušce budou komplexně zhodnocena tato hlediska:

  • způsobilost uchazeče náležitě zdůvodnit výběr zvoleného tématu disertační práce a způsoby jejího zpracování;
  • znalosti prokázané při ústní zkoušce;
  • výsledky předchozího magisterského studia;
  • eventuální předchozí vědecko výzkumné a publikační aktivity uchazeče;
  • nakolik směřování uchazeče koresponduje s výzkumnými záměry PA ČR v Praze a resortu Ministerstva vnitra a Policie ČR.

Hodnocení výsledku zkoušky:

  • zkušební komise doporučuje přijetí
  • zkušební komise nedoporučuje přijetí

Přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je podmíněno úspěšným absolvováním přijímacího řízení. O přijetí rozhoduje rektor na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky s ohledem na kapacitu školitelů. Nebyl-li uchazeč ke studiu přijat výhradně pro nedostatek kapacity školitelů, platí výsledky přijímací zkoušky jeden rok ode dne konání.Čl. 6

Poplatky

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 500,-Kč. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Má-li přihláška formální nedostatky, vrátí se uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu nedoručí přihlášku s odstraněnými závadami, nesplnil základní podmínku pro účast v přijímacím řízení a přijímací řízení se zastavuje. Po zahájení přijímacího řízení se však administrativní poplatek v žádném případě nevrací.

Poplatek za překročení standardní doby studia bude vybírán v 5. akademickém roce studia u studentů bakalářského studia a ve 4. akademickém roce studia u studentů magisterského studia ve výši, která bude stanovena Ministerstvem vnitra v souladu s § 95 odst. 8. písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.Čl. 7

Konání zkoušek

Diferenční zkouška pro uchazeče o studium magisterského studijního programu, kteří nejsou absolventy bakalářských studijních programů studovaných na PA ČR v Praze, se uskuteční dne 26. 3. 2009, náhradní termín 3. 4. 2009.

Přijímací zkoušky budou konány ve dnech 15.6. 2009 - 19. 6. 2009, náhradní termín se uskuteční 24. 6. 2009.

PA ČR v Praze neorganizuje druhé kolo přijímacích zkoušek.

Přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010 končí dne 30. 9. 2009.Čl. 8

Adresa školy

Policejní akademie České republiky v Praze
studijní oddělení
P.O. BOX 54
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4 - Kamýk
tel.: 974828626 - 9, fax: 974827276
e-mail: so@polac.cz
www.polac.czRektor Policejní akademie ČR v Praze      
plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.     

Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Garant: vedoucí studijního oddělení PA ČR v Praze JUDr. Karel Novosad© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/sb_in_08.html