Pro zájemce o studium

Rámec dalších podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

1) Další podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019, včetně počtu přijímaných studentů, byly projednány a schváleny akademickou samosprávou - akademickými senáty FBP, FBM i PA ČR.
2) Požadavky ke studiu příslušníků PČR na PA ČR v Praze stanoví Ministerstvo vnitra ČR.
3) K podání přihlášky uchazečů z bezpečnostních sborů ani státních zaměstnanců (případně služebních orgánů) se nevyžaduje doporučení nebo souhlas ke studiu ze strany nadřízeného s personální pravomocí.
4) Možnost přijetí bez přijímací zkoušky příslušníků bezpečnostních sborů (PČR, VS, CS, HZS, BIS, ÚZSI, GIBS), kteří jsou ve služebním poměru nejméně 6 let. Tuto skutečnost doloží úředním potvrzením příslušného personálního útvaru.
5) Možnost přijetí na Fakultu bezpečnostního managementu bez přijímací zkoušky osob, které jsou státními zaměstnanci nebo služebním orgánem podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a které prokážou vykonání úřednické zkoušky a nejméně 6 let praxe ve veřejné správě; u služebního orgánu se toto považuje za splněné.
6) Zaměstnanci obecní policie, kteří prokážou nejméně 6 let praxe u obecní policie. Tuto skutečnost doloží úředním potvrzením příslušného personálního útvaru.
7) Možnost přijetí bez přijímací zkoušky vojáků z povolání, kteří jsou ve služebním poměru nejméně 6 let. Tuto skutečnost doloží úředním potvrzením příslušného personálního útvaru.
8) Přijímací řízení bude organizováno:
a) v prvním kole budou přijati ti uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí bez přijímací zkoušky;
b) počet přijímaných v prvním kole činí nejvýše 50 % maximálního počtu přijímaných studentů do dané formy (prezenční, kombinovaná) studijního programu a oboru;
c) v případě, že podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky splní větší počet uchazečů, než stanovených 50 % vyčleněné kvóty pro daný obor a formu studia, bude využito rozřazovací kritérium a to: primárně celkový studijní průměr maturitní zkoušky, v případě rovnosti výsledku maturitní zkoušky u více uchazečů bude pořadí seřazeno podle délky trvání služebního poměru, případně délky praxe;
d) všichni ostatní uchazeči, kteří nebyli přijati bez přijímací zkoušky, se podrobí přijímací zkoušce;
9) V souladu s § 49 odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, stanoví fakulty z důvodů vyžadování specifických znalostí tuto podmínku: navazující magisterské studijní programy jsou určeny pro absolventy některého z bakalářských studijních oborů:
  • "bezpečnostně právní studia - B60"
  • "policejní činnosti - B62"
  • "kriminalistika a další forenzní disciplíny - B61"
  • "bezpečnostní management ve veřejné správě - B71"

V odůvodněných případech schvaluje výjimku z této podmínky rektor nebo v jeho zastoupení děkan příslušné fakulty.

10) Délku trvání služebního či pracovního poměru v délce alespoň 6 let (pro možnost přijetí bez přijímací zkoušky) splní ti uchazeči, kterým služební nebo pracovní poměr započal nejpozději k datu 12. 3. 2012 (musí se jednat o nepřetržitý služební nebo pracovní poměr); tato skutečnost musí být v přihlášce doložena úředním potvrzením příslušného personálního útvaru s datem započetí služebního nebo pracovního poměru;
11) K podání přihlášky ke studiu kombinované formy se nevyžaduje doporučující stanovisko nebo souhlas ke studiu ze strany nadřízeného s personální pravomocí; toto neplatí pro uchazeče z řad příslušníků PČR a HZS, kteří mají zájem studovat v prezenční formě studia; do této formy studia bude přihláška zaevidována (přijata) výhradně v případě, že bude přiloženo potvrzení od nadřízeného s personální pravomocí o tom, že uchazeč bude vyslán ke studiu v prezenční formě studia.
12) K přihlášce ke studiu navazujícího magisterského studijního programu uchazečů z řad příslušníků bezpečnostních sborů, státních zaměstnanců podle zák. č. 234/2014 Sb., obecní a městské policie, vojáků z povolání, kteří splňují podmínku přijetí bez přijímací zkoušky (délka praxe alespoň 6 let) - viz bod 1) se vyžaduje kopie maturitního vysvědčení

V případě, že dojde k zásadní změně ve služebním nebo pracovním poměru od doby podání přihlášky do konání přijímacích zkoušek, je uchazeč povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit na studijní oddělení PA ČR v Praze.

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/ramec18.html