Pro zájemce o studium

Informace o studiu na Policejní akademii ČR v Praze pro akademický rok 2018/2019


DOKTORSKÝ PROGRAM

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ STUDIA
Je realizován jako univerzitní s ingerencí obou fakult
  • kombinované studium

Policejní akademie ČR v Praze je státní vysokou školou univerzitního typu se sídlem v Praze. Byla zřízena zákonem Federálního shromáždění v roce 1992, svoji činnost zahájila 1. 10. 1992. PA ČR v Praze se řídí, stejně jako ostatní veřejné vysoké školy, zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Na základě rozhodnutí ministra vnitra ČR ze dne 17. 3. 2008, se souhlasem akreditační komise, byly dle ustanovení § 95 odst. 7 písm. f) a § 105 zák. č. 111/1998 o vysokých školách a ve znění pozdějších předpisů, zřízeny: FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ - FBP a FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU - FBM. Za organizaci přijímacího řízení pro bakalářské a magisterské studijní programy odpovídají děkani jednotlivých fakult, za organizaci přijímacího řízení pro doktorský studijní program odpovídá rektor. Výuka a vědeckovýzkumná činnost je organizována prostřednictvím odborných kateder, zejména právního, profesně bezpečnostního, ekonomického a společenskovědního zaměření. PA ČR v Praze je nejvýznamnější pedagogické a vědeckovýzkumné centrum MV ČR a Policie ČR. Hlavním posláním PA ČR je vysokoškolská příprava specialistů pro vybrané policejní a další bezpečnostní činnosti a pro výkon řídících funkcí v policejní praxi a ve státní správě. Zajišťuje vysokoškolskou přípravu především těch odborníků, jejichž kvalifikaci nelze zajistit na jiných vysokých školách. Ke studiu jsou přijímáni též studenti, kteří nejsou příslušníky Policie ČR.

Doktorský studijní program "Bezpečnostně právní studia" navazuje na magisterské studijní programy "Bezpečnostně právní studia" a "Veřejná správa".

Standardní doba studia je tři roky. Studium je poskytováno v kombinované formě. Student se připravuje na zkoušky zejména individuálními konzultacemi s učiteli. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba disertační práce. Absolventi získávají akademický titul "doktor" ve zkratce "Ph.D.", uváděný za jménem.

OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

KOMBINOVANÁ FORMA: určeno pro ostatní uchazeče tj. civilní uchazeče, občanské pracovníky státní a veřejné správy, příslušníky Vojenské policie a Armády ČR, strážníky obecní a městské policie, atd. i policisty a zaměstnance zejména rezortu MV ČR a PČR.

Přihlášky ke studiu: elektronicky, nebo na tiskopisu obecné přihlášky na VŠ (SEVT 49 145 0) nebo na tiskopisu přihlášky ke studiu na PA ČR (MV č. skl. 920). Ověření přijetí přihlášky ke studiu a jejího zaevidování je možné na www.polac.cz - Studijní informační systém - modul Průběh přijímacího řízení.

Přílohy přihlášky: úředně ověřené kopie diplomu o ukončeném magisterském studiu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo Dodatku k diplomu, stručný životopis obsahující zejména profesní dráhu uchazeče, dále doklad o eventuálních předchozích vědeckovýzkumných a publikačních aktivitách. Součástí přihlášky je navržené téma dizertační práce vycházející z projektů vědeckovýzkumné činnosti PA ČR parafované vedoucím příslušné katedry, v rozsahu 2 - 3 stran. Dále vlepený doklad o zaplacení administrativního poplatku 500,-Kč (např. poslední díl poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.) - banka ČNB Praha, číslo účtu 000019-0002100881, kód banky 0710, variabilní symbol 2058, konstantní symbol 0379, název účtu - adresa Policejní akademie. Civilní uchazeč je povinen k přihlášce ke studiu přiložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o bezúhonnosti.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ - DOKTORŮ

Absolventi doktorandského studia najdou uplatnění jako vysoce kvalifikovaní pracovníci připraveni samostatnou tvůrčí činností řešit metodické, analytické, projekční a expertizní úkoly v oblasti vědy a výzkumu v oborech policejního managementu a kriminalistiky. Absolventi dále najdou plnohodnotné uplatnění na vědecko pedagogických místech zejména na PA ČR v Praze.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději měsíc před konáním přijímací zkoušky. Pozvánka slouží zároveň jako potvrzení o registraci přihlášky ke studiu na Policejní akademii ČR v Praze.

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Po zahájení přijímacího řízení se administrativní poplatek v žádném případě nevrací.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je uchazečům doručeno do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů od konání přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přezkumném řízení bude vydáno nejpozději do 31. 8. 2018. U nedoručených rozhodnutí se za náhradní doručení považuje zveřejnění výsledků přijímacího řízení na úřední desce PA ČR.

Přijímací zkouška pro doktorský studijní program obsahuje:

a) Písemný jazykový test z vybraného cizího světového jazyka;
b) Ústní zkouška z vybraných předmětů studijního programu "Bezpečnostně právní studia" v rozsahu předmětové magisterské zkoušky (teorie práva a ústavní právo, kriminalistika, trestní právo, psychologie, kriminologie, management - požadavky ke zkoušce z těchto předmětů lze zjistit na stránkách kateder, které jednotlivé předměty garantují);
c) Body získané podle studijního průměru ze státní závěrečné zkoušky magisterského studia;
d) Body získané za prokázané schopnosti náležitě zdůvodnit výběr zvoleného tématu disertační práce a způsoby jeho zpracování;
e) Body získané za dosud uskutečněné vědeckovýzkumné a publikační aktivity uchazeče;
f) Body získané za korelaci zamýšlené disertační práce s výzkumnými záměry PA ČR a bezpečnostních sborů.Den otevřených dveří je 13. 1. 2018 a 17. 2. 2018.Termín podání přihlášky ke studiu na Policejní akademii ČR v Praze
pro akademický rok 2018/2019 je do 13. března 2018.Přijímací zkoušky budou konány ve dnech 11. června - 15. června 2018,
náhradní termín se uskuteční 21. června 2018.


Adresa PA ČR v Praze: Policejní akademie ČR v Praze, studijní oddělení,
Lhotecká 559/7, P.O. BOX 54, 143 01 Praha 4

tel.: 974828626-9
e-mail: so@polac.cz
www.polac.cz© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/prij_dok.html