Mimořádné studium na Policejní akademii České republiky v Praze

Žádost o přijetí k mimořádnému studiu - pdfPOKYN
rektora Policejní akademie České republiky v Praze
ze dne 23. června 2017,
kterým se stanoví termín podání přihlášek k mimořádnému studiu
na Policejní akademii ČR v Praze a podmínky přijímacího řízení
pro akademický rok 2017/2018


Čl. 1

Úvodní ustanovení
1) V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje univerzita Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "univerzita") v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") pro občany České republiky z řad příslušníků bezpečnostních sborů a zaměstnanců veřejné správy s ukončeným vysokoškolským vzděláním (dále jen "účastník celoživotního vzdělávání"), programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání (dále jen "CŽV").
2) Mimořádné studium na Policejní akademii České republiky v Praze je studiem vybraných předmětů akreditovaného studijního programu. Uskutečňuje se jako program CŽV na univerzitě.
3) Mimořádné studium je určeno zejména uchazečům z řad příslušníků bezpečnostních sborů, zejména Policie ČR, HZS, Vězeňské služby, dále zaměstnancům veřejné a státní správy i pracovníkům městské a obecní policie; žádost o přijetí k mimořádnému studiu mohou podat uchazeči, kteří absolvování mimořádného studia potřebují ke splnění odborných požadavků kladených na určité služební (pracovní) místo.

Čl. 2

Obecné informace o přijímacím řízení
1) Termín podání žádosti o přijetí k mimořádnému studiu na univerzitě je:
a) pro zimní semestr akademického roku 2017/2018 do 1. září 2017; zahájení výuky je od 2. 10. 2017;
b) pro letní semestr akademického roku 2017/2018 do 31. prosince 2017; zahájení výuky je od 5. února 2018.
2) Žádost o mimořádné studium společně s ověřenou kopií vysokoškolského diplomu, vysvědčením o státních zkouškách (nebo Dodatkem k diplomu) a doporučením příslušného služebního funkcionáře s personální pravomocí zašle uchazeč ve stanoveném termínu na studijní oddělení univerzity.
3) Počty přijímaných uchazečů se řídí kapacitními možnostmi univerzity.

Čl. 3.

Organizace mimořádného studia
1) Mimořádné studium lze v daném období uskutečnit v těchto předmětech:
(platí i pro zaměstnance veřejné a státní správy a pracovníky městské a obecní policie, kteří mají nabídku předmětů v samostatných modulech)
a) předměty pro zimní semestr 2017/2018

 kód předmět dotace
KKRE KRI 501 Drogy a závislosti 4 z
KVPD PRA 501 Evropské právo 4 zk
KKRIM KRI 512 Kriminalistická technika 8 zk
KKRIM KRI 524 Metodika vyšetřování 8 zk
KKRE KRI 523 Penologie 4 z
KSPD PRA 511 Pracovní právo 4 zk
KVS PRA 522 Právo životního prostředí 4 zk
KSV SPV 508 Psychologie 8 zk
KSPD PRA 524 Služební poměry 4 zk
KKRIZ PRO 517 Teorie a praxe krizového řízení 6 zk
KKP PRO 525 Terorismus 6 zk
KTRP PRA 538 Trestní právo hmotné 20 zk
KVPD PRA 509 Základy mezinárodního práva 4 z
KSPD PRA 517 Základy obchodního práva 8 zk

b) předměty pro letní semestr 2017/2018

 kód předmět dotace
KKRE KRI 501 Drogy a závislosti 4 z
KVPD PRA 501 Evropské právo 4 zk
KKRIM KRI 513 Kriminalistická taktika 8 zk
KMI MAN 503 Management 8 zk
KKRE KRI 523 Penologie 4 z
KPC PRA 520 Policejní právo 8 zk
KSPD PRA 511 Pracovní právo 4 zk
KVS PRA 522 Právo životního prostředí 4 zk
KSPD PRA 524 Služební poměry 4 zk
KMI BEZ 405 Strategický management 6 zk
KKRIZ PRO 517 Teorie a praxe krizového řízení 6 zk
KKP PRO 525 Terorismus 6 zk
KTRP PRA 539 Trestní právo procesní 20 zk
KVPD PRA 509 Základy mezinárodního práva 4 z
KSPD PRA 510 Základy občanského práva 8 zk

c) více semestrální předměty začínající v zimním semestru 2017/2018

 kód předmět dotace
KPC CIN 524 Dopravně bezpečnostní činnost policie 8 z/8 zk
KKRIM KRI 514 Kriminalistika 8 z/8 zk
KSV SPV 503 Policejní psychologie 8 z/8 zk
KPP/KKP PRO539/PRO540 Policejní technika 8 z/8 zk

d) více semestrální předměty začínající v letním semestru 2017/2018 a pokračující v zimním semestru 2018/2019

 kód předmět dotace
KKP PRO 501/PRO 502 Extremismus 6 z/6 zk
KKRE KRI 502/KRI 503 Kriminologie 8 z/8 zk
KPC CIN 521/CIN 522 Pořádková činnost policie 8 z/8 zk
KVS PRA 504/PRA 505 Správní právo 8 z/8 zk
KTRP PRA 536/PRA 537 Trestní právo 20 z/20 zk
KMI BEZ 420/BEZ 421 Veřejná správa a finance veřejného sektoru 6 z/6 z


2. Modul předmětů nabízených pro zaměstnance veřejné a státní správy

a) předměty pro zimní i letní semestr 2017/2018

 kód předmět dotace
KSV SPV 501 Bezpečnostní politika 4 z
KKRIZ BEZ 410 Bezpečnostní systém České republiky 6 z
KVS PRA 001 Daňové a poplatkové právo 4 z
KKRE KRI 501 Drogy a závislosti 4 z
KSV SPV 520 Forenzní psychologie 6 zk
KKRIZ BEZ 414 Informační systémy pro bezpečnostní management 6 z
KMI EKO 024 Manažerská ekonomika 6 z
KPC CIN 506 Mezinárodní a evropské dopravní právo 4 z
KVPD PRA 402 Mezinárodní humanitární právo 4 zk
KSPD PRA 017 Občanské právo - nehmotné statky 4 z
KSPD BEZ 511 Obchodní právo I 4 zk
KSPD PRA 523 Právo obchodních společností 4 z
KVS PRA 522 Právo životního prostředí 4 zk
KKRE KRI 516 Prevence kriminality 4 z
KSPD BEZ 408 Rodinné právo 6 z
KSV SPV 044 Sociální patologie 4 z
KKP PRO 525 Terorismus 6 zk
KSPD BEZ 533 Vybrané otázky civilní státní služby a služebních poměrů 4 z
KVS PRA 512 Základy finančního práva 6 z
KVPD PRA 509 Základy mezinárodního práva 4 z

b) předměty nabízené pro zimní semestr 2017/2018

 kód předmět dotace
KVPD BEZ 524 Evropské právo I 4 z
KSPD PRA 019 Občanské právo - ochrana osobnosti 4 zk
KSPD BEZ 501 Občanské právo I 4 zk
KKRIZ BEZ 548 Ochrana obyvatelstva 6 zk
KVPD BEZ 505 Teorie práva a státověda 6 zk
KTRP PRA 538 Trestní právo hmotné 20 zk

c) předměty nabízené pro letní semestr 2017/2018

 kód předmět dotace
KMI BEZ 405 Strategický management 6 zk
KTRP PRA 539 Trestní právo procesní 20 zk
KMI BEZ 510 Veřejná ekonomika 6 zk

d) více semestrální předměty začínající v zimním semestru 2017/2018

 kód předmět dotace
KKRIZ BEZ 523 Analýza rizika 6 z/8 zk
KKRIZ BEZ 500 Bezpečnost a krizové řízení - základy 4 z/4 zk
KMI BEZ 531 Hospodářská politika 4 z/4 zk
KKRE KRI 510 Kriminologie 8 z/8 zk
KSPD BEZ 532 Pracovní právo 4 z/4 zk
KVPD PRA 507 Teorie práva a státověda 8 z/8 zk
KVPD PRA 401 Ústavní právo a státověda 4 z/4 z

e) více semestrální předměty začínající v letním semestru 2017/2018 a pokračující v zimním semestru 2018/2019

 kód předmět dotace
KKP PRO 501/PRO 502 Extremismus 6 z/6 zk
KVS PRA 513/PRA 514 Správní právo 8 z/8 zk


3. Modul předmětů nabízených pro pracovníky městské a obecní policie

a) předměty pro zimní i letní semestr 2017/2018

 kód předmět dotace
KPC CIN 502 Činnost obecní policie 6 zk
KPC CIN 505 Komunální policie ve velkých městech 4 z

b) předměty nabízené pro letní semestr 2017/2018

 kód předmět dotace
KPC PRA 540 Policejní právo 6 zk

c) více semestrální předměty začínající v zimním semestru 2017/2018

 kód předmět dotace
KPP PRO 521 Donucovací prostředky a zákroky 4 z/4 z
KPC PRO 523 Nestátní bezpečnostní služby I, II 4 z/6 zk
KPC+KKP PRO 506/PRO 507 Organizace a činnost policejních služeb 2 z/2 z
KPC PRO 524 Pořádková činnost policie 4 z/4 zk

4. Agendu mimořádného studia vede a zajišťuje studijní oddělení univerzity. Přijatý uchazeč mimořádného studia zašle studijnímu oddělení vyplněnou elektronickou přihlášku k mimořádnému studiu a splní další povinnosti uvedené v informacích, které obdrží od studijního oddělení.

Čl. 4.

Přijímací řízení
1) Uchazeči o mimořádné studium vyplní žádost o přijetí k mimořádnému studiu a tuto společně s požadovanými doklady zašlou na studijní oddělení (blíže viz http://www.polac.cz).
2) Přijímací řízení se zahajuje doručením žádosti o přijetí k mimořádnému studiu a stanovených příloh na studijní oddělení univerzity.
3) O přijetí uchazeče do mimořádného studia rozhoduje rektor na základě žádosti o přijetí k mimořádnému studiu doporučené příslušným služebním funkcionářem s personální pravomocí.
4) Oznámení o přijetí či nepřijetí k mimořádnému studiu bude uchazeči zasláno elektronicky neprodleně po rozhodnutí rektora na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí k mimořádnému studiu.

Čl. 5

Adresa školy

Policejní akademie České republiky v Praze, studijní oddělení, P. O. BOX 54, Lhotecká 559/7, 143 01, Praha 4 - Kamýk, tel.: 974828647, e-mail: so@polac.cz, www.polac.cz.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.
Garant:
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání


Č.j. PA-600-8/ČJ-2017-820000

doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.  
rektor                      
© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/czv/index_17.html