Bezpečnostní teorie a praxe


ÚvodRedakční radaVědecká redakceRecenzní řízeníPokyny pro autory Články Kontakt


Poslání a vymezení časopisu Bezpečnostní teorie a praxe

© Policejní akademie ČR ISSN 1801-8211

Poslání časopisu Bezpečnostní teorie a praxe

Časopis Bezpečnostní teorie a praxe je recenzovaným odborným periodikem Policejní akademie České republiky v Praze zařazeným do databáze vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS). Je rovněž zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Hlavním posláním časopisu je zveřejňovat výsledky vědecké a výzkumné činnosti vlastních akademických pracovníků a externích autorů, které jsou zaměřeny na bezpečnostní stránky řízení, správy a administrativy, specificky orientované do oblasti krizového řízení, bezpečnostního managementu, kriminalistiky, psychologických aspektů kriminalistiky a kriminologie, v souladu s platnou "Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů".

Vedle těchto oblastí je časopis zaměřen na publikování výzkumných výsledků směřujících na obecné i specifické bezpečnostní aspekty filozofického, politologického, právního a pedagogického bádání.

Časopis je prioritně orientován na zveřejňování odborných článků s hlavním důrazem na původní odborné a přehledové články. Časopis poskytuje pro odbornou veřejnost i odborná sdělení, diskusní příspěvky a informace, které jsou v souladu s hlavním zaměřením časopisu.

Časopis je vyhledávaným zdrojem informací jak pro specializované odborníky, tak pro širší odbornou veřejnost. Je neprodejný a distribuovaný v rámci rezortu MV ČR, bezpečnostní praxe a do 25 knihoven v České republice.


Historie časopisu

Vydávání periodika Bezpečnostní teorie a praxe má již téměř dvacetiletou tradici. Od roku 1995 vycházelo nepravidelné periodikum "Sborník Policejní akademie České republiky. Bezpečnostní teorie a praxe." (ISSN 1211-2461) Od roku 2005 začal časopis vycházet 4x ročně a v roce 2006 došlo k úpravě názvu a změně po formální i obsahové stránce. Periodiku bylo přiřazeno nové ISSN (1801-8211). Od roku 2000 vychází každoročně zvláštní číslo tohoto časopisu věnované výsledkům výzkumné činnosti realizované v rámci výzkumných záměrů a dalších projektů PA ČR.

Časopis je registrovaný na Ministerstvu kultury České republiky dle zákona č. 46/2000 Sb. pod evidenční značkou MK ČR E 21198.
© 2016 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/uvodcz.html