Bezpečnostní teorie a praxe


ÚvodRedakční radaVědecká redakceRecenzní řízeníPokyny pro autory Články Kontakt

Články

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

- č. 1

- č. 2

- č. 3

- č. 4

2018
2019

Resumé čísla 3/2017Grafická extremistická symbolika na veřejném prostranství
pplk. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, Policejní akademie České republiky v Praze, Fakulta bezpečnostně právní, katedra kriminální policie

Článek představuje dílčí výzkumný projekt zaměřený na problematiku grafické extremistické propagandy a symbolů šířených extremisty na veřejných prostranstvích. Text v úvodu vymezuje funkce extremistické symboliky v obecné rovině a poté jednotlivé kategorie symbolů, vyskytujících se v ulicích českých měst. Názorné příklady demonstrují jednotlivé atributy extremistické scény v kontextu aktuálních politických a společenských témat a hrozeb. Autorka v textu zdůrazňuje význam znalosti významu extremistické symboliky a propagandy z hlediska preventivních a bezpečnostních opatření.
Klíčová slova: extremismus, extremistický projev, grafická symbolika, propaganda, veřejné prostranství.


Elektronický monitoring do budoucna - vybrané poznatky z ankety mezi soudci a státními zástupci
JUDr. Simona Diblíková, Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Článek prezentuje vybrané výstupy z ankety uskutečněné mezi soudci a státními zástupci k možnému budoucímu rozšíření využití elektronického kontrolního systému v rámci trestní justice. Představeny jsou ty nejvíce preferované instituty a rovněž argumenty respondentů pro i proti.
Klíčová slova: Elektronický monitoring - rozšíření uplatnění, názory odborníků z praxe, předběžná opatření, trestní justice.


Možnosti rozvoje ochrany kritické infrastruktury v České republice
PhDr. Petra Skalická, Policejní akademie České republiky v Praze, Fakulta bezpečnostního managementu, katedra krizového řízení

Článek shrnuje výstupy vědeckovýzkumné činnosti autorky, která se zaměřuje na téma ochrany kritické infrastruktury a možnosti jejího rozvoje. Kriticky hodnotí současný stav pojetí problematiky v České republice, seznamuje s cíli a použitými metodami vědeckovýzkumné činnosti. Stručně komentuje náplň a zaměření činnosti a shrnuje zásadní výsledky výzkumu a přínos pro rozvoj teorie a praxe.
Klíčová slova: Řízení bezpečnosti, krizové řízení, ochrana kritické infrastruktury, systémový přístup, udržitelný rozvoj, spolupráce veřejného a soukromého sektoru.


Trestnoprávna úprava mladistvých páchateľov z hľadiska práva Európskej únie a právnej úpravy platnej v Slovenskej republike
JUDr. Ladislav Balún, mjr. JUDr. Daniela Benedeková, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, katedra trestného práva

Článok sa zaoberá problematikou právnej úpravy mladistvých páchateľov v EÚ a v Slovenskej republike. Autori rozdelili článok na dve časti. V prvej časti analyzujú Smernicu európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní. V druhej časti sa venujú právnej úprave mladistvých páchateľov v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: mladistvý, Smernica európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní, Trestný zákon, Trestný poriadok.


Tvorba scénáře pro případ teroristického útoku s využitím sil a prostředků Armády České republiky
pplk. Ing. Janka Kosecová, Ph.D., Ing. Roman Kopřiva, Univerzita obrany v Brně, Centrum bezpečnostních vojenskostrategických studií

Autoři článku poukazují na potřebu zpracování scénářů pro vybrané typy operací, do kterých mohou být nasazeny síly a prostředky Armády ČR. Důraz byl položen na scénář provedeného teroristického útoku. Pro psaní scénáře byly použity a blíže objasněny vybrané analytické metody.
Podrobně je provedena analýza PESTLE, která podle autorů nemusí být v souladu s názory odborné komunity. Analýza zainteresovaných stran je podrobným rozborem skupin, které mohou hrát jakoukoli roli ve spojení s řešením následků teroristického útoku.
Závěrem autoři představují určitá zevšeobecněná doporučení, která je třeba mít na mysli při zpracování konkrétních specifických scénářů s účastí Armády ČR. Vytvořené budoucí scénáře mohou být nedílnou součástí podkladů pro zpracování strategických materiálů.
Klíčová slova: Scénář, terorismus, klíčoví hráči, analýza PESTLE, hybné síly.


Teoretické školy mezinárodních vztahů a jejich odraz v typologiích strategických přístupů proti násilným nestátním aktérům
Mgr. Zdeněk Ludvík, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií

Násilní nestátní aktéři nepředstavují homogenní skupinu, která by vždy a za všech okolností představovala svému okolí výlučně bezpečnostní hrozbu. V některých případech násilní nestátní aktéři naopak dokáží jako jediní bezpečnost poskytovat. Tomu by i měly odpovídat strategie, jaké státy proti násilným nestátním aktérům užívají. Tato stať tyto strategie klasifikuje a hierarchizuje jejich širokou škálu, s jakou jsou v odborné a akademické literatuře popsány. Činí tak s pomocí konceptu interakce aktéra a možnosti její změny jako klíčového definičního znaku mezinárodního systému. Zachycuje, jak je tento definiční znak nahlížen ve třech důležitých paradigmatech mezinárodních vztahů - (neo)realistickém, neoliberálním a konstruktivistickém - a ukazuje, jak se zásadním způsobem teoretické myšlení akademického pole odráží při konceptualizaci strategií proti násilným nestátním aktérům. Ve svém závěru stať načrtá perspektivu nezbytnosti osvojení si širšího spektra strategií vůči násilným nestátním aktérům státy v rámci jejich politické praxe, má-li dojít systémovému a dlouhodobě udržitelnému řešení této problematiky; současně ale poukazuje i na řadu úskalí, se kterými bude nutno se v rámci tohoto multistrategického přístupu vypořádat.
Klíčová slova: Násilní nestátní aktéři, strategie států, interakce aktéra, teorie mezinárodních vztahů.


Situační prevence versus ochrana osobních údajů
Mgr. Vladimír Oliberius, Policejní akademie České republiky v Praze, Fakulta bezpečnostně právní, katedra kriminální policie

Opatření situační prevence je jednou z možností jak předcházet kriminalitě a sociálně patologickým jevům. V praxi však opatření situační prevence naráží na určité limity. Jedním z limitů je ochrana osobnosti. V příspěvku je citováno Stanovisko č. 9/2016 Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ve stanovisko Úřad uvádí argumenty, na základě kterých je monitorování veřejných prostranství obcemi nepřípustné. V příspěvku jsou uvedeny argumenty vycházející z bezpečnostní praxe obcí. Je zde proveden výklad pojmů, citace konkrétních právních norem. Za zásadní pro opačnou argumentaci je vysvětlení pojmů veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost. Na těchto základech jsou vysvětleny argumenty svědčící o právu obcí monitorovat veřejná prostranství kamerovým systémem se záznamem obrazu.
Klíčová slova: situační prevence, omezení situační prevence, kamerový systém, osobnostní práva, stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost.


Evropský vyšetřovací příkaz, nový unijní nástroj justiční spolupráce
doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc., Metropolitní univerzita Praha, katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

Motivem pro zpracování tohoto článku bylo seznámení zvláště odborné veřejnosti se zásadními změnami, které přináší do justiční spolupráce ve věcech trestních v rámci Evropské unie nový právní instrument evropský vyšetřovací příkaz. Za tímto účelem byla analyzována příslušná směrnice č. 2014/41 z roku 2014 zavádějící tento "komplexní" instrument pro přeshraniční spolupráci a zároveň bylo poukázáno na očekávaný přínos evropského vyšetřovacího příkazu pro justiční praxi.
Klíčová slova: Evropský vyšetřovací příkaz, mezinárodní spolupráce, vzájemné uznávání, důkazy, vyšetřovací úkony.


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/clanky/resume017-3.html