Bezpečnostní teorie a praxe


ÚvodRedakční radaVědecká redakceRecenzní řízeníPokyny pro autory Články Kontakt

Články

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

- č. 1

- č. 2

- č. 3

- č. 4

2016
2017
2018

Resumé čísla 2/2015Pocit bezpečí v kriminologickém kontextu
Eva Moravcová, Sociologický ústav AV ČR, Praha

S využitím dat šesté vlny mezinárodního Evropského sociálního výzkumu si článek klade za cíl zmapovat pocit bezpečí českých občanů. Zaměřujeme se přitom na teorie, které tento fenomén vysvětlují, a na jejich základě určujeme faktory, které jej ovlivňují, tj. sledujeme, jaké skupiny lidí jsou k pocitům ohrožení náchylnější.
Klíčová slova: pocit bezpečí, viktimizace, vulnerabilita, ESS R6.


Propagační nástroje a témata extremismu v ČR - výstupy výzkumného projektu - I. část
pplk. Mgr. Barbora Vegrichtová, MBA, Ph.D., Fakulta bezpečnostně právní PA ČR v Praze, katedra kriminální policie

Článek představuje výzkumný projekt zaměřený na propagační nástroje a témata extremismu. V detailní podobě jsou zde popsány metody použité při výzkumu, analýza dat a jejich vyhodnocení a interpretace nejvýznamnějších výstupů. Hlavním cílem projektu je přispět k zefektivnění procesu odhalování, identifikace a vyšetřování trestné činnosti s extremistickým podtextem v České republice.
Klíčová slova: extremismus, extremistický projev, identifikace, odhalování, propaganda.


Scénáře zkoušek spolehlivosti - výzkumná zjištění
pplk. JUDr. Josef Hrudka, Ph.D., pplk. Mgr. Viktor Koudelka, Fakulta bezpečnostně právní PA ČR v Praze, katedra policejních činností

Vědecký článek ve své první části pojednává o vývoji právní úpravy a o důvodech změn zákonné dikce zkoušky spolehlivosti ovlivňujících možnost resp. pestrost navození situací, které je zkoušená osoba povinna řešit. V další části zprostředkovává informace týkající se scénářů zkoušek spolehlivosti, které byly veřejně prezentovány v médiích. Matérie článku je uzavřena vhledem do dílčích výzkumných zjištění výzkumného úkolu Policejní akademie České republiky v Praze č. 3/6 "Zkouška spolehlivosti - explikace, aplikace, efektivita", přinášejících informaci o konkrétní představě policistů o scénářích zkoušek spolehlivosti v rámci svého služebního zařazení a o tom, zda si respondenti myslí, že nabídka úplatku je běžným scénářem zkoušek.
Klíčová slova: zkouška spolehlivosti, Generální inspekce bezpečnostních sborů, přestupková exempce.


Sharia - Police v Německu: islamistický vigilantismus a nástroj propagandy
prof. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., Bc. Adam Veselý, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno

Tento článek analyzuje fenomén tzv. "sharia-polizei", který se objevil ve Spolkové republice Německo v roce 2014 (především ve městě Wuppertal). Je popsán v kontextu dosavadního vývoje salafismu v regionu. Autoři se jím zabývají v konceptuálním rámci soudobého islamistického vigilantismu, salafistické propagandy a reakce německých vládních institucí. Je charakterizována i odezva tohoto fenoménu v muslimské komunitě v České republice.
Klíčová slova: Sharia Police, islamismus, vigilantismus, vnitřní bezpečnost.


Právní rámec Evropské unie pro vysílání unijních policejních misí
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., Katedra evropského práva Právnické fakulty UK v Praze,
Petr Mádr, student Právnické fakulty UK v Praze

Článek se zabývá právní úpravou Evropské unie pro vysílání unijních policejních misí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky. Podává pojmové vymezení unijních policejních misí a základní strukturálně obsahovou analýzu právních úprav konkrétních misí s cílem posoudit míru strukturální a obsahové konvergence těchto právních úprav.
Klíčová slova: policejní mise Evropské Unie, společná bezpečnostní a obranná politika, Smlouva o Evropské Unii.


Stav kybernetického nebezpečí dle zákona o kybernetické bezpečnosti
JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Vysoká škola ekonomie a managementu, Katedra podnikové ekonomiky

V tomto příspěvku autorka představuje přehled základních povinností, které přináší nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Zejména se věnuje stavu kybernetického nebezpečí coby novému krizovému stavu.
Klíčová slova: kybernetická bezpečnost, stav kybernetického nebezpečí, kybernetický bezpečnostní incident, nouzový stav.


Analýza súčasného stavu vyhodnocovania bezpečnostnej situácie krajín V4
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD., JUDr. Ing. Luboš Mahdoň, Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline, Katedra krízového manažmentu

Článek se zabývá problematikou vyhodnocování národní a mezinárodní bezpečnostní situace ve státech V4. Vychází z rozboru právního prostředí, které ukládá vyhodnocovat bezpečnostní situaci především orgánům státní správy. Institucionální, právní a dokumentační prostředí na vyhodnocování bezpečnostní situace je velmi rozdílné. Uvažovat o jednotném systému vyhodnocování bezpečnostní situace zemí V4 je zatím nereálné. Koordinace je možná na úrovni bezpečnostních rad.
Klíčová slova: národní bezpečnost, mezinárodní bezpečnost, bezpečnostní prostředí, krizový management.


K plánované novele zákona o zpravodajských službách
Mgr. Vítězslav Kozák, odbor legislativy a koordinace předpisů, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha

Článek má za cíl představit plánované legislativní změny zákona číslo 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny mají za cíl rozšířit okruh zdrojů, jež zpravodajským službám poskytují cenné informace pro boj nejen s terorismem. Článek se též zaměří na stav dosavadní legislativy a zmíní i některé těžkosti, kterým zpravodajské služby v současnosti čelí. Rovněž komplexně zhodnotí možné přínosy budoucího řešení.
Klíčová slova: Zpravodajské služby, pravomoc, legislativa.


Trestná činnost s extremistickým podtextem a spolupráce policie s justicí (výsledky expertního šetření mezi specialisty PČR)
Mgr. Jakub Holas, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha

IKSP řešil v letech 2011-2013 úkol, zaměřený na výskyt radikálních až extremistických postojů mezi mládeží. Jedním z dílčích výzkumů v rámci projektu bylo i expertní šetření mezi policisty, specializovanými na vyšetřování extremisticky motivované kriminality.
Klíčová slova: extremismus, policie, výzkum, expert.


Efektivita odborného zacházení s vězněnými osobami
PhDr. Pavel Horák, Vězeňská služba ČR

Příspěvek se zabývá problematikou odborného zacházení s vězněnými osobami v podmínkách českých věznic. Prezentuje též nový prediktivní nástroj na hodnocení rizik a kriminogenních potřeb odsouzených SARPO (Souhrnná Analýza Rizik a Potřeb Odsouzených), který umožňuje odborným zaměstnancům lépe diferencovat při výběru vhodné intervence.
Klíčová slova: věznice, účel trestu, trest odnětí svobody, zacházení, kriminogenní rizika.


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/clanky/resume015-2.html