Bezpečnostní teorie a praxe


ÚvodRedakční radaVědecká redakceRecenzní řízeníPokyny pro autory Články Kontakt

Články

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

- č. 1

- č. 2

- č. 3

- č. 4

2016
2017
2018

Resumé čísla 1/2015Analýza kointegrace vybraných ročních časových řad dopravní nehodovosti v České republice prostřednictvím modelů vektorové autoregrese (VAR)
Dr. Zdeněk Kovařík, CSc., oddělení vědy a výzkumu PA ČR v Praze
pplk. JUDr. Ing. Marek Blažejovský. Ph.D., Fakulta bezpečnostně právní PA ČR v Praze, katedra kriminální policie

Předložený původní vědecký článek se zabývá testováním kointegrace mezi ročními časovými řadami dopravní nehodovosti, dopravní nehodovosti pod vlivem alkoholu a dopravní nehodovosti pod vlivem drog a léků v České republice. Zaměřuje se na pokročilejší analýzu těchto ukazatelů, kdy je analýza pojata komplexněji a časové řady jsou analyzovány ve vzájemných vztazích jako jeden kointegrovaný systém. Z komplexní povahy problému je zřejmé, že do vztahu daných proměnných vchází ve skutečnosti řada dalších vlivů, které nejsme schopni ani detailně rozkrýt, natož zabudovat do smysluplného modelu. Navíc jsou použité časové řady velmi krátké, což je také určitý problém. Nicméně výsledky analýzy lze považovat za korektní a smysluplné. Pro predikci se osvědčil model korekce chyby v rámci vektorové autoregrese. Původní vědecký článek má kromě heuristického i výrazný didaktický rozměr. Umožňuje zájemcům cestou analogie řešit podobné analytické problémy.
Klíčová slova: časová řada, nestacionarita, test jednotkového kořene, kointegrace, model vektorové autoregrese (VAR), model korekce chyby (VEC), Grangerova kauzalita, rezidua, průměrná absolutní procentuální chyba (MAPE), Theilův koeficient nesouladu.


Ověření protikorupčního účinku zkoušky spolehlivosti - analýza časových řad
pplk. JUDr. Josef Hrudka, Ph.D., Fakulta bezpečnostně právní PA ČR v Praze, katedra policejních činností

Vědecký článek se věnuje představení výzkumu preventivních účinků zkoušek spolehlivosti, které byly jako institut poprvé zavedeny novým zákonem o Policii České republiky od r. 2009 a následně přejaty a pozměněny zákonem o Generální inspekci bezpečnostních sborů od r. 2012. Empirická část příspěvku je věnována analýze trendu a predikci počtu oznámení ze strany policistů o pokusech je uplatit s cílem ověřit, zda lze z tohoto usuzovat na preventivní účinek samotného vědomí o existenci institutu zkoušky spolehlivosti. Příspěvek uzavírá téma konstatováním, že ze samotné analýzy těchto trendů nevyplývá, že by bylo možno usuzovat na preventivní, protikorupční efekt existence zkoušek spolehlivosti s tím, že bude třeba zkoumat tuto otázku i pomocí dalších metod.
Klíčová slova: korupce, zkouška spolehlivosti, Generální inspekce bezpečnostních sborů, preventivní účinek testů integrity.


Ověření protikorupčního účinku zkoušky spolehlivosti - dotazníkové šetření
pplk. JUDr. Josef Hrudka, Ph.D., Fakulta bezpečnostně právní PA ČR v Praze, katedra policejních činností

Tento vědecký článek je pokračováním vědeckého článku "Ověření protikorupčního účinku zkoušky spolehlivosti - analýza časových řad" a je výstupem řešení dílčího vědecko-výzkumného úkolu Policejní akademie České republiky v Praze "Zkouška spolehlivosti - explikace, aplikace, efektivita", který se soustředí na zkoumání preventivních účinků tzv. zkoušek spolehlivosti v České republice. Cílem zde prezentovaných empirických výzkumných kroků je ověření protikorupčního účinku zkoušky spolehlivosti, kdy tentokrát zaujala ústřední místo explorativní metoda konkrétně technika dotazování a nestandardizovaného rozhovoru.
Klíčová slova: zkouška spolehlivosti, Generální inspekce bezpečnostních sborů, korupce, protikorupční účinek.


Analýza faktorů ovlivňujících znalosti policistů v oblasti detekce návykových látek v silniční dopravě
pplk. JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph.D., Fakulta bezpečnostně právní PA ČR v Praze, katedra kriminální policie
Dr. Zdeněk Kovařík, CSc., oddělení vědy a výzkumu PA ČR v Praze

Daný původní vědecký článek se soustřeďuje na problémy používání nezákonných návykových látek v silniční dopravě. Ukazuje, jak nárůst počtu řidičů v silniční dopravě má za následek i zvýšení množství řidičů řídící vozidla pod vlivem návykové látky, na zvýšení množství nehod, způsobený těmito řidiči. Článek se snaží na základě výsledků výzkumu odpovědět na otázku, zda policisté mají dostatečné a vhodné znalosti z dané oblasti, jaké přístupy se používají v praxi. Současně je ukázáno, jak jsou tyto otázky řešeny v současné administrativní a legislativní oblasti. Prezentované výsledky výzkumu ukázaly na nedostatečnou a nepřiměřenou znalost problémů ze strany policistů, nedostatečné postupy v policejní práci, na problémy v praktické práci a při trestním řízení vyvolané komplikovanou a nejednoznačnou legislativou.
Klíčová slova: Nezákonné návykové látky, silniční doprava, řízení vozidla pod vlivem návykové látky.


Zacházení s pachateli seniorského věku
plk. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., Fakulta bezpečnostně právní PA ČR v Praze, katedra kriminologie

Příspěvek se zabývá problematikou seniora jako pachatele trestné činnosti z pohledu naplňování jednotlivých teorií trestu. Zabývá se specifiky zacházení se seniory ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy poukazuje na nárůst podílu osob starších 65 let ve vězeňských zařízeních a na nutnost vypracování komplexního modelu zacházení s vězni seniorského věku.
Klíčová slova: penitenciární péče, senior, věznice, teorie trestu, trest odnětí svobody, zacházení.


Úroveň vzdělanosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody
Mgr. Eva Biedermanová, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha

Problematika vzdělávání a výchovy v českých věznicích je stále živá. Ve věznicích probíhají mimo jiné v rámci programů zacházení také standardizované programy zacházení určené specifickým cílovým skupinám odsouzených (programy pro doživotně odsouzené, pro pachatele dopravních nehod, pro pachatele násilných trestných činů spáchaných na dětech, atd.).
Klíčová slova: aktivity programů zacházení, standardizované programy zacházení, výchova a vzdělávání odsouzených, výzkum.


Volebné násilie v priestore krajín postkomunistickej Európy. Mapovanie vzorcov na základe dát z projektu NELDA
Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, katedra politologie

Článok mapuje výskyt volebného násilia v priestore krajín postkomunistickej Európy v období rokov 2000 až 2010. Na základe komparatívnej perspektívy sú identifikované tri typologické prostredia, v ktorých sa volebné násilie v minulej dekáde vyskytovalo, pričom je zdôraznený argument, že tento fenomén nie je vyhradený len autoritárskym režimom a konfliktom rozdeleným spoločnostiam, ale môže sa vyskytovať i v prostredí etablovaných demokracií.
Kľúčové slová: postkomunistická Európa, volebné násilie, demokratizácia, volby.


Nová mezinárodní doporučení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Ing. Miroslav Červenka, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Příspěvek se zabývá nově připravovanou evropskou legislativou na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Kromě přehledu nových opatření a doporučení, včetně nových doporučení FATF jsou naznačeny některé možné obtíže při aplikaci novinek v ČR.
Klíčová slova: Legalizace výnosů z trestné činnosti; identifikace; hodnocení rizikovosti; rizikové faktory.


"Aktuální otázky vězeňství"
PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D., Fakulta bezpečnostně právní PA ČR v Praze, katedra kriminologie
prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta
PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D., Akademie Vězeňské služby ČR

Příspěvek ve stručnosti shrnuje aktuální témata současného vězeňství, která byla diskutována v rámci mezinárodní vědecké konference "Aktuální otázky vězeňství". Jedná se o takové problémy, jako jsou možnosti současného resocializačního působení ve vězeňských zařízeních, prevence recidivy, efektivní modely zacházení s odsouzenými či otázky následné postpenitenciární péče.
Klíčová slova: Odsouzený, penitenciární péče, penologie, sociální reintegrace, trest, vězeňství.


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?periodik_n/clanky/resume015-1.html