Konference


Připravované akce


  

Mezinárodní vědecká konference, pořádaná Policejní akademií České republiky v Praze,
ve spolupráci s Komorou podniků komerční bezpečnosti České republiky, Think-tankem Evropské hodnoty a Magistrátem hlavního města Prahy.

International Scientific Conference, organized by the Police Academy of the Czech Republic in Prague
in cooperation with the Chamber of Commercial Security Business of the Czech Republic, European Values Think-Tank and Capital City Prague Administration.

Mezinárodní vědecká konference "Měkké cíle a jejich ochrana"
s podtitulem "Perspektiva spolupráce veřejného a soukromého sektoru"

International scientific conference "Soft Targets and its Protection:
A Perspective of Cooperation between the Public and the Private Sector"

Pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra České republiky Jana Hamáčka,
policejního prezidenta genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého
a rektora Policejní akademie České republiky v Praze, doc. JUDr. Mgr. Josef Salače, Ph. D., Dr.h.c.

Under the auspice of the 1st Vice-Prime Minister and Minister of the Interior of the Czech Republic, Jiří Hamáček,
Police President Major General. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý
and the Rector of the Police Academy of the Czech Republic in Prague, doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., Dr.h.c.

Datum konání: 22. a 23. listopad 2018.
 
Date of the conference: 22nd and 23rd November 2018

Současný stav programu akce viz - Current Working Programme of the Conference see   ZDE / HERE

Další zapojené instituce (částečně v jednání):

 • Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (členové Výboru pro bezpečnost a Výboru pro obranu).
 • Ministerstvo vnitra České republiky.
 • Policie České republiky, Policejní prezidium České republiky.
 • Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.
 • Správa železniční dopravní cesty.
 • Úřad městské části Prahy 11.
 • Úřad městské části Prahy 12.
 • Akadémia Policajného sboru Slovenskej republiky.
 • Žilinská univerzita v Žilině.
 • Fakulta prosazování práva, Vysoká škola veřejné správy, Budapešť.
 • Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.
 • Velvyslanectví Státu Izrael v Praze.
 • Hospodářská komora České republiky.
 • Soft Targets Protection Institute.

Other institutions involved (currently in some cases subject of negotiaton):

 • The Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic (members of the Security Committee and the Defense Committee).
 • Ministry of Interior of the Czech Republic.
 • Police of the Czech Republic, Police Presidium of the Czech Republic.
 • Ministry of the Interior - General Directorate of the Fire Rescue Service of the Czech Republic.
 • Railway Infrastructure Administration.
 • The Prague District 11.
 • The Prague District 12.
 • Academy of the Police Force of the Slovak Republic.
 • University of Žilina.
 • Faculty of Law Enforcement, Higher School of Public Administration, Budapest.
 • Embassy of the United States of America in Prague.
 • The Embassy of the State of Israel in Prague.
 • Chamber of Commerce of the Czech Republic.
 • Soft Targets Protection Institute.

Předpokládaný okruh účastníků konference:

poslanci Parlamentu České republiky; veřejná správa - zástupci dotčených resortů a institucí, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obcí; složky integrovaného záchranného systému - základní i ostatní; pedagogové a studenti vybraných vysokých škol; odborná veřejnost - právnické osoby, soukromé firmy.

Expected range of conference participants:

Deputies of the Parliament of the Czech Republic; public administration - representatives of concerned departments and institutions, regional authorities, municipalities with extended powers and municipalities; components of the Integrated Rescue System; educators and students of selected universities; professional public - legal persons, private companies.

Místo konání:

Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4. Pozice Policejní akademie České republiky v Praze viz ZDE (GPS 50.0170872N, 14.4315997E). Spojení na Policejní akademii České republiky v Praze městskou hromadnou dopravou, metro Kačerov, autobusy 139, 150 a 196, podrobnosti viz ZDE.

Venue:

Police Academy of the Czech Republic in Prague (Lhotecká Street 559/7, ZIP CODE 143 01 Prague 4. Position of the Police Academy of the Czech Republic in Prague see HERE (GPS 50.0170872N, 14.4315997E). Connection to the Police Academy of the Czech Republic in Prague by means of public transport, subway station Kačerov, buses 139, 150 and 196, for details see HERE.

Jazyky konference: Čeština, slovenština, angličtina (předpokládá se simultánní tlumočení).

Conference languages: Czech, Slovak, English (simultaneous translantion is expected).

V rámci konference se předběžně předpokládají tyto tematické bloky:

 • Teoretické uchopení tématu, "měkké cíle" versus "místa velké koncentrace osob".
 • Role veřejného sektoru při ochraně měkkých cílů a míst velké koncentrace osob (zástupci Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, zpravodajská komunita České republiky).
 • Soukromý sektor a jeho role při ochraně měkkých cílů a míst velké koncentrace osob (Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, další firmy respektive asociace firem v oblasti bezpečnostního průmyslu).

The following thematic blocks are anticipated during the conference:

 • Theoretical framework regarding the respective topic, "soft targets" or "crowded places".
 • The role of the public sector in the protection of soft targets and crowded places (representatives of the Ministry of the Interior, Police of the Czech Republic, Ministry of the Interior - General Directorate of the Fire Rescue Service of the Czech Republic, the intelligence services of the Czech Republic).
 • The private sector and its role in protecting soft targets and crowded places (Chamber of Commercial Security Business of the Czech Republic and other companies or associations of companies in the security industry).

Přihlašovací formulář - Application form ZDE - HERE.

Kontaktní e-mail: mekkecile2018@polac.cz

Contact e-mail: mekkecile2018@polac.cz

Účastnický poplatek ve výši 500,- Kč ZAHRNUJE účast na konferenci, obědy dne 22. a 23. listopadu, další občerstvení, účast na společenském večeru a sborník na CD.

The attendance fee of CZK 500 INCLUDES participation in the conference, lunch on 22 and 23 November, additional refreshments, attendance at the social evening and CD proceedings.

Účastnický poplatek NEZAHRNUJE ubytování, které je možné na vyžádání zajistit v prostorách Policejní akademie České republiky v Praze za cca 160,- Kč na noc (včetně snídaně).

The attendance fee DOES NOT INCLUDE accommodation which can be arranged on request at the Police Academy of the Czech Republic in Prague for up to CZK 160 per night (including breakfast).

Organizační výbor konference:

Organizational Committee of the Conference

 • prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc., prorektor pro vědu a výzkum Policejní akademie České republiky v Praze;
 • JUDr. Mgr. Jan BAJURA, Ph.D., děkan Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze;
 • pplk. Mgr. Lukáš HABICH, Ph.D., děkan Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze;
 • Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze;
 • doc. JUDr. Ivana ZOUBKOVÁ, CSc., proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze;
 • Mgr. Bc. Karel VOKURKA, kvestor Policejní akademie České republiky v Praze;
 • Mgr. František DOLEJŠÍ, vedoucí ekonomicko-provozního útvaru Policejní akademie České republiky v Praze;
 • Ing. Václav JAHODÁŘ, 1. viceprezident Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky;
 • Mgr. Bc. Kateřina POLUDOVÁ, DiS., tajemnice Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky.
 • prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc., Vice-Rector for Science and Research of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • JUDr. Mgr. Jan BAJURA, Ph.D., Dean of the Faculty of Security Management of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • Lt. Col. Mgr. Lukáš HABICH, Ph.D., Dean of the Faculty of Security and Law, Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., Vice-Dean for Science and Research of the Faculty of Security Management of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • doc. JUDr. Ivana ZOUBKOVÁ, CSc., Vice-Dean for Science and Research, Faculty of Security and Law, Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • Mgr. Bc. Karel VOKURKA, Bursar of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • Mgr. František DOLEJŠÍ, Head of the Economic and Operational Department of the Police Academy of the Czech Republic in Prague.
 • Ing. Václav JAHODÁŘ, 1. Vice-President of the Chamber of Commercial Security Business of the Czech Republic;
 • Mgr. Bc. Kateřina POLUDOVÁ, DiS., Secretary of the Chamber of Commercial Security Business of the Czech Republic.

Vědecký výbor konference:

Scientific Committee of the Conference

 • prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc., prorektor pro vědu a výzkum Policejní akademie České republiky v Praze;
 • JUDr. Mgr. Jan BAJURA, Ph.D., děkan Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze;
 • pplk. Mgr. Lukáš HABICH, Ph.D., děkan Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze;
 • Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze;
 • doc. JUDr. Ivana ZOUBKOVÁ, CSc., proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze;
 • další členové budou upřesněni.
 • prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc., Vice-Rector for Science and Research of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • JUDr. Mgr. Jan BAJURA, Ph.D., Dean of the Faculty of Security Management of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • Lt. Col. Mgr. Lukáš HABICH, Ph.D., Dean of the Faculty of Security and Law, Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D., Vice-Dean for Science and Research of the Faculty of Security Management of the Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • doc. JUDr. Ivana ZOUBKOVÁ, CSc., Vice-Dean for Science and Research, Faculty of Security and Law, Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • other members will be confirmed

Závazné termíny:

 • zaslání přihlášky + úhrada případného účastnického poplatku do 10. listopadu 2018;
 • zaslání příspěvku (prezentace) do sborníku do 10. listopadu 2018 včetně;
 • účet pro úhradu účastnického poplatku: 6012604001/2700
 • variabilní symbol: 2223112018

Deadlines:

 • sending an application + payment of a possible attendance fee until 10th November 2018;
 • sending the paper (presentation) to the proceedings until 10th November 2018;
 • the account for payment of the attendance fee: 6012604001/2700
 • variable symbol: 2223112018

Partneři konference

Partners of the conference

            


© 2021 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?konference/mekke/index.html