Studijní oddělení


HARMONOGRAM AKADEMICKÝ ROK 2019/2020


Harmonogram akademického roku 2019/2020, rozdělený do jednotlivých semestrů, vytyčuje hlavní termínové úkoly a další aktuální termíny vycházející z platných vnitřních předpisů PA ČR v Praze. Změny či doplňky budou neprodleně zveřejněny obvyklým způsobem - na webových stránkách PA ČR v Praze, ve Sbírce interních aktů řízení rektora PA ČR v Praze, nástěnkách, elektronické informační tabuli, případně budou zaslány elektronickou poštou na e-mailové studentské adresy.


Změna vyhrazena


Zimní semestr

(30. 9. 2019 - 31. 1. 2020)

Zápis do I. ročníků

 • 26. 8. - 30. 8. 2019 + 19. 9. - 20. 9. 2019 pro dodatečné přijímací řízení
 • Zápis do II. a III. ročníků

 • do 13. 9. 2019 na studijním oddělení
 • Výuka

 • 30. 9. - 20. 12. 2019 (12 týdnů)
 • Imatrikulace

 • podle studijního oboru v druhém nebo třetím výukovém týdnu
 • Stanovení požadavků na zkoušky a zápočty

 • do 11. 10. 2019 (plní katedry)
 • Náhradní termín obhajob bakalářských a diplomových prací

 • 7. 10. - 11. 10. 2019
 • Zkouškové období státních závěrečných zkoušek - náhradní a opravný termín

 • 21. 10. - 25. 10. 2019
 • Promoce

 • 6. 11. 2019 v odpoledních hodinách (změna vyhrazena)
 • Vyhlášení termínů zkoušek

 • do 22. 11. 2019 (plní katedry)
 • Zveřejnění témat bakalářských a diplomových prací v SIS - v českém a anglickém jazyce

 • do 30. 11. 2019 (plní katedry)
 • Vyhlášení témat prací SVOČ na web stránkách

 • do 30. 11. 2019 (plní katedry)
 • Přihlašování témat bakalářských a diplomových prací - otevření databáze v SIS

 • od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020 (plní studenti)
 • Předtermíny

 • nejdříve od 9. 12. 2019 (plní katedry)
 • Termín odevzdání přihlášky na SVOČ na děkanát příslušné fakulty

 • do 20. 12. 2019 (plní studenti)
 • Zkouškové období zimního semestru

 • 2. 1. - 31. 1. 2020
 • Přihlášení studentů na povinně volitelné předměty v SIS

 • podle harmonogramu studijního oddělení PA ČR v Praze zveřejněného na www stránkách
 • Dny pracovního klidu a státní svátky

 • 28. 10. 2019 (pondělí)
 • 17. 11. 2019 (neděle)
 • Volno po vánočních svátcích

 • 23. 12. 2019 - 1. 1. 2020 (pro studenty prezenční formy studia)
 • Den otevřených dveří

 • 11. 1. 2020 (sobota) 9.00 hod.
 • 15. 2. 2020 (sobota) 9.00 hod. • Letní semestr

  (3. 2. 2020 - 12. 6. 2020)

  Výuka

  I. a II. ročníky bakalářského studia + I. ročníky magisterského studia
 • 3. 2. - 24. 4. 2020 (12 týdnů)
 • závěrečné ročníky
 • 3. 2. - 27. 3. 2020 (8 týdnů)
 • Stanovení požadavků na zkoušky a zápočty

 • do 14. 2. 2020 (plní katedry)
 • Vyhlášení termínů zkoušek pro závěrečné ročníky

 • do 28. 2. 2020 (plní katedry)
 • Termín odevzdání prací SVOČ na děkanát příslušné fakulty

 • do 28. 2. 2020 (plní studenti)
 • Přihlášení na bakalářské a diplomové práce (v SIS) a potvrzení přijetí práce na příslušné katedře

 • od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020 (plní studenti)
 • Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedru

 • do 15. 3. 2020 (plní studenti závěrečných ročníků)
 • Termín obhajob prací SVOČ

 • 18. 3. 2020 (středa) zrušena výuka pro prezenční i kombinované studium
 • Předání údajů potřebných pro zpracování protokolu o SZZk na SO

 • do 20. 3. 2020 (plní katedry)
 • Konec výuky pro závěrečné ročníky

 • 27. 3. 2020
 • Přihlášky ke SZZk

 • studenti prostřednictvím SIS (plní studenti závěrečných ročníků) zpravidla od prvního týdnu v březnu do zahájení obhajob bakalářských a diplomových prací
 • Vyhlášení termínů zkoušek pro ostatní ročníky

 • do 27. 3. 2020 (plní katedry)
 • Zpracování zadání bakalářských a diplomových prací podepsaných vedoucím katedry

 • nejpozději do 30. 4. 2020 (plní katedry)
 • Předání podepsaných zadání bakalářských a diplomových prací studentům

 • na základě telefonické nebo mailové výzvy nejpozději do 12. 6. 2020 (plní katedry)
 • Zkouškové období letního semestru

  závěrečné ročníky
 • předtermíny nejdříve od 16. 3. 2020
 • zkouškové období 30. 3. - 25. 4. 2020
 • ostatní ročníky
 • předtermíny nejdříve od 14. 4. 2020
 • zkouškové období 27. 4. - 12. 6. 2020
 • Zpracování posudků bakalářských a diplomových prací

 • nejpozději do 17. 4. 2020 (plní katedry)
 • Seznámení studentů s posudky bakalářských a diplomových prací formou konzultace na katedře a stanovení termínu obhajoby studentovi

 • nejpozději 5 dnů před termínem obhajoby na základě telefonické nebo mailové výzvy (plní katedry)
 • Obhajoby bakalářských a diplomových prací

 • 27. 4. - 7. 5. 2020
 • závěrečné práce, u kterých proběhla obhajoba (bez ohledu na výsledek), jsou příslušným pracovištěm odevzdány do 30 dnů po dokončení obhajob do Knihovny PA ČR v Praze 1)
 • Zkouškové období státních postupových zkoušek letního semestru

 • 27. 4. - 15. 5. 2020
 • Zkouškové období státních závěrečných zkoušek

 • 18. 5. - 5. 6. 2020
 • Zkouškové období státních postupových zkoušek - náhradní a opravný termín letního semestru

 • 15. 6. - 19. 6. 2020 + 31. 8. - 11. 9. 2020
 • Přijímací řízení

 • podle Pokynu rektora PA ČR v Praze, kterým se stanoví termín podání přihlášek a podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021
 • Promoce

 • 22. 6. - 26. 6. 2020
 • Přihlášení studentů na povinně volitelné předměty v SIS

 • podle harmonogramu studijního oddělení PA ČR v Praze zveřejněném na www stránkách
 • Reprobace a odložené zkoušky

 • 31. 8. - 11. 9. 2020
 • Náhradní a opravné termíny státní závěrečné zkoušky, včetně obhajoby bakalářské nebo diplomové práce

 • obhajoby - 5. 10. - 9. 10. 2020, SZZk - 19. 10. - 23. 10. 2020
 • Sportovní den rektora

 • 1. 4. 2020 (středa) zrušena výuka pro prezenční studium
 • Dny pracovního klidu a státní svátky

 • 10. 4. 2020 (Velikonoce - pátek)
 • 13. 4. 2020 (Velikonoce - pondělí)
 • Zápis do vyššího ročníku

 • do 11. 9. 2020 • ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021
  28. 9. 2020

  ZAHÁJENÍ VÝUKY ZIMNÍHO SEMESTRU 29. 9. 2020
  1)  viz Pokyn rektora PA ČR, kterým se upravuje způsob zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací zpracovávaných na Policejní akademii České republiky v Praze ( SIAŘ, ročník 2016, částka 10 )

  30. 7. 2019  © 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
  www.polac.cz/g2/view.php?inf_stud/so_plany/harm19.html