Oddělení celoživotního vzdělávání


KATALOG PROGRAMU
celoživotního vzdělávání
v akademickém roce 2017/2018


Vážení přátelé,

předkládáme Vám, stejně jako v minulých letech, katalog kurzů celoživotního vzdělávání, které pořádá Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen PA ČR) v akademickém roce 2017/2018.

Nabízené kurzy celoživotního vzdělávání jsou orientovány na stálé i aktuální problémy praxe a jejich využitelnost právě pro policejní praxi je vysoká. Jedná se zejména o problematiku z oblasti společenských věd jako je psychologie a sociologie, aktualizované úpravy trestního práva, problematiku korupce, boje proti extremismu, daňové kriminality, kybernetické trestné činnosti, dále o nový občanský zákoník, správní řízení, ale i problematiku migrace a nového zákona o přestupcích. Na základě požadavku PP ČR byl do katalogu opětovně zařazen kurz Hospodářská kriminalita.

Žádáme Vás, abyste s nabídkou kurzů celoživotního vzdělávání seznámili své podřízené a spolupracovníky. Je naším společným zájmem, aby se s možností účasti na nabízených kurzech seznámil co nejširší okruh zájemců z oblasti bezpečnostní praxe. V souladu se zaměřením PA ČR jsou kurzy určeny zejména pro příslušníky Policie České republiky, HZS ČR, zaměstnance rezortu Ministerstva vnitra ČR a experty z řad dalších bezpečnostních sborů. Tam, kde to kapacity umožní, rádi přivítáme též další mimorezortní účastníky z veřejné i soukromé sféry.

Okruh zájemců, pro které je daný kurz určen, je uváděn u jednotlivých kurzů. Je proto nezbytně nutné, aby se na jednotlivé kurzy přihlašovali prostřednictvím personálních pracovišť pouze ti zájemci, pro které je kurz určen. Do kurzů budou přednostně zařazováni uchazeči, pro něž, jako pro cílovou skupinu, byl kurz připraven. Zájemce lze přijímat podle kapacitních možností a podle obsahu kurzů. Tak jako v minulosti i letos lze kurzy, o které projevíte mimořádný zájem, rozšířit nad rámec uvedený v katalogu, případně ad hoc zorganizovat samostatný kurz o nejžádanější problematiku policejní praxe. V případě, že o nabízený kurz bude malý zájem, tedy méně než 10 přihlášených zájemců, posuzuje PA ČR rentabilitu kurzu a rozhoduje o jeho realizaci.

Veškeré případné další informace organizačního charakteru Vám poskytne referentka Oddělení celoživotního vzdělávání PA ČR, Mgr. Jarmila Chvostková ( 974 828 039), která zajišťuje průběh kurzů po organizační stránce. Na eventuální dotazy k obsahu kurzů Vám rádi poskytnou informace garanti, uvedení v katalogu.

Přivítáme veškeré Vaše náměty, připomínky a doporučení jak ke skladbě programu celoživotního vzdělávání, tak k úrovni jednotlivých kurzů.

Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme si, aby Vás tato nabídka oslovila a poskytla Vám dobré podněty pro Vaši práci.

V Praze 30. dubna 2017


doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.                       
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání

Základní organizační informace k pořádaným kurzům
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ:

Pro příslušníky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR a pro zaměstnance Ministerstva vnitra České republiky:

Probíhá pouze prostřednictvím informačního systému EKIS II.

Účast v kurzu pro příslušníky PČR a pro zaměstnance MV ČR je možná pouze na základě udělení souhlasu služebního funkcionáře s personální pravomocí (viz přihláška do kurzu CŽV na PA ČR), na jehož základě je uchazeč rezervován příslušným personálním oddělením do informačního systému EKIS II.
Přihlašování do kurzů je závazné (NMV č. 32/2016, část 3, čl. 10).
INFORMACE:

 • organizační informace podá Mgr. Chvostková, tel: 974 828 039
 • informace z oblasti personální (EKIS) poskytuje Bc. Kristýna Holcová, tel: 974 828 528
 • Informace a přehled aktuálních kurzů:
  Internetové stránky: www.polac.cz - studenti - informace o studiu a kurzech - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2017/2018.
  Internetové stránky: www.polac.cz - úřední deska - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2017/2018.
 • Písemné formuláře přihlášek již nejsou přijímány a není na ně brán zřetel.
 • Pozvánky ke kurzům nejsou zasílány.
 • Místem konání kurzů, pokud není stanoveno jinak, je PA ČR, Praha 4 - Lhotka, Lhotecká 559/7, budova B (číslo učebny bude uvedeno ve vysílacím rozkaze ).
 • Doprava na PA ČR MHD: metrem trasa "C" stanice Kačerov, dále autobusem č. 139 nebo 150 do zastávky "Sídliště Lhotka" (naproti OBI).
 • Vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu PA ČR není povoleno.

KURZOVNÉ:

Policistům a zaměstnancům Ministerstva vnitra České republiky je poskytováno další vzdělávání v nabízených kurzech zdarma.

STRAVOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ:

Požadavek stravování a ubytování musí být vyznačen v infotypu 9050 informačního systému EKIS II. již při prvním zapsání zájemce o vybraný kurz, prostřednictvím příslušného personálního oddělení, jinak není možné stravování a ubytování poskytnout.

Stravování v rámci účasti na kurzu je poskytnuto bezplatně.
Stravování lze objednat:

a) předem telefonicky na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR na telefonních číslech 974 828 711-712,
b) osobně v den konání kurzu na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR (budova C, 1. patro) do 8.45 hodin,
c) v areálu je také možno využít nabídky dvou kantýn (budova B 1. patro, budova A1 přízemí).

Ubytování mimopražských zájemců z řad příslušníků PČR a HZS ČR a zaměstnanců MV ČR je možno zajistit na kolejích PA ČR (pokud bude volná kapacita na ubytování). Ubytování v rámci účasti na kurzu je za úhradu dle aktuálně platného interního aktu řízení - pokynu rektora PA ČR (viz www.polac.cz).

Začátek všech kurzů je zpravidla v 9.00 hodin
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ:

Pro mimoresortní zájemce z veřejné nebo soukromé sféry

Zasláním písemné přihlášky


K dispozici v tomto katalogu nebo viz. písemné formuláře přihlášek na
www.polac.cz - ke stažení přihláška ve formátu "docx"
INFORMACE:

Uzávěrka písemných přihlášek pro mimoresortní zájemce z veřejné nebo soukromé sféry je měsíc před dnem zahájení vybraného kurzu. Poté obdrží přihlášení uchazeči vyrozumění s potvrzením přihlášky, nebo informací o naplnění kurzu (při větším počtu přihlášených uchazečů než je vypsáno v kurzu), či o náhradním termínu nebo stornování kurzu. Pro urychlení tohoto procesu žádáme zdvořile uchazeče o poskytnutí tel. spojení a e-mailové adresy.

 • Způsoby zasílání písemné přihlášky:
  elektronickou poštou na adresu: chvostkova@polac.cz
   
  písemně na adresu: Policejní akademie České republiky v Praze
    oddělení celoživotního vzdělávání
    P.O.BOX 54
    143 01 Praha 4
   
  Faxem na číslo: 974 827 260

 • Informace a přehled aktuálních kurzů najdete na:
  Internetové stránky: www.polac.cz - studenti - informace o studiu a kurzech - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2017/2018.
  Internetové stránky: www.polac.cz - úřední deska - Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2017/2018.
 • Místem konání kurzů, pokud není stanoveno jinak, je PA ČR, Praha 4 - Lhotka, Lhotecká 559/7, budova B (číslo učebny bude uvedeno ve vyrozumění).
 • Doprava na PA ČR MHD: metrem trasa "C" stanice Kačerov, dále autobusem č. 139 nebo 150 do zastávky "Sídliště Lhotka" (naproti OBI).
  Vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu PA ČR není povoleno.

KURZOVNÉ:

Mimorezortním zájemcům nabízíme účast na vybraných vzdělávacích programech s finanční úhradou. Účastnický poplatek činí 2 420,- Kč (včetně 21% DPH) za jednodenní kurz (cena bez DPH 2 000,- Kč, DPH činí 420,-Kč) a u vícedenních kurzů 1 210,- Kč (včetně DPH) za každý další den kurzu (cena bez DPH 1 000,- Kč, DPH 210,- Kč). Daňový doklad obdrží zájemci po zaplacení kurzovného na vyžádání na finančním oddělení PA ČR.

STRAVOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ:

Mimorezortní zájemci z veřejné nebo soukromé sféry se mohou stravovat ve stravovacím zařízení PA ČR za stanovenou cenu (viz www.polac.cz). Stravování lze objednat:

 • předem telefonicky na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR na telefonních číslech 974 828 711-2,
 • osobně v den konání kurzu na oddělení provozu stravovacích služeb PA ČR (budova C, 1. patro) do 8.45 hodin,
 • v areálu je také možno využít nabídky dvou kantýn (budova B 1. patro, budova A1 přízemí).

UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ:

Ubytování mimopražských mimoresortních zájemců a z řad veřejné nebo soukromé sféry je možno zajistit na kolejích PA ČR (pokud bude volná kapacita na ubytování). Pravidla pro ubytování se řídí vždy aktuálně platným interním aktem řízení - pokynem rektora PA ČR (viz www.polac.cz).Začátek všech kurzů je zpravidla v 9.00 hodin

PŘEHLED KURZŮ

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018


Poř. č. Název kurzu Cílová skupina Délka
kurzu(dny)
Termín
1. Ohledání dopravních nehod, nové možnosti dokumentace a potřebné informace pro soudní znalce Policisté PČR zařazeni na službě dopravní policie provádějící ohledání dopravních nehod 2 07.-08.09. 2017
2. Zákon č. 250/2016 Sb. Kurz je určen pro Lektory VPŠ a SPŠ MV ČR, příslušníky HZS ČR a PČR, strážníky obecní policie 2 18.-19.09.2017
3. Kriminalistická fotografie v manuálním režimu Především technici SKPV a technici z krajských ředitelství, kriminalističtí technici Vojenské policie ČR, dopravní policie (z výjezdových skupin provádějící dokumentaci na místě události) 5 18.-22.09. 2017
4. Sociálně patologické jevy ve společnosti Pedagogičtí pracovníci SPŠ a VPŠ MV ČR a lektoři ostatních vzdělá-vacích zařízení MV ČR, pracovníci SKPV, pracovníci zabývající se prevencí kriminality a sociálně patologických jevů obecně, strážníci obecní a městské policie 1 20.09.2017
5. Kurz pro vrcholové policejní manažery Dle určení PP ČR 9 20.-22.09.2017 27.-29.11.2017 12.-14.03.2018
6. Symbolika kriminálního tetování Příslušníci PČR, Vězeňské služby ČR, celní správy ČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a ŠPS a další zájemci z řad bezpečnostních složek, strážníci obecní a městské policie 2 26.-27.09.2017
7. Psychologické a kriminalistické zvláštnosti vedení výslechů s cizinci Kurz na vyžádání pro zaměstnance azylové a migrační politiky MV ČR 1 06.10.2017
8. Aplikace zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů do praxe Lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR, příslušníci PČR, SKPV, občanští zaměstnanci PČR 1 10.10.2017
9. Daňová kriminalita Policisté zařazeni na SKPV 5 16.-20.10.2017
10. Kriminalistická fotografie v manuálním režimu Především technici SKPV a technici z krajských ředitelství, kriminalističtí technici Vojenské policie ČR, dopravní policie (z výjezdových skupin provádějící dokumentaci na místě události) 5 16.-20.10.2017
11. Problematika zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Problematika zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1 18.10.2017
12. Občanský zákoník v praxi Policisté krajských ředitelství, zaměstnanci MV ČR, příslušníci HZS ČR 1 19.10.2017
13. Hospodářská kriminalita Policisté nově zařazeni na úseku odhalování, dokumentování a vyšetřování hospodářské kriminality zařazeni na všech úrovních 30 Od 23.10.2017
6 týdenních soustředění
14. Problematika migrace Příslušníci PČR, Vězeňské služba ČR, Celní správy ČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a školních policejních středisek a další zájemci z řad bezpečnostních složek 1 24.10.2017
15. Ohledání dopravních nehod, nové možnosti dokumentace a potřebné informace pro soudní znalce Policisté PČR zařazeni na službě dopravní policie provádějící ohledání dopravních nehod 2 02.-03.11.2017
16. Pobyt cizinců na území ČR a správní řízení Příslušníci cizinecké policie, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR 1 09.11,2017
17. Výslech dětského svědka - oběti mravnostní trestné činnosti Policisté SKPV zařazeni na úseku odhalování a vyšetřování mravnostní TČ páchané na dětech 5 20.-24.11. 2017
18. Kybernetická trestná činnost Policisté zařazeni na SKPV. Jedná se o základní kurz 3 20.-22.11.2017
19. Správní řád Kurz je určen zejména pro nově nastoupené zaměstnance (lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR, příslušníci HZS ČR a PČR, MV ČR) a další zájemce o uvedené téma. 2 05.-06.12.2017
20. Problematika boje proti korupci Příslušníci SKPV 1 07.12.2017
21. Kvalifikační kurz kriminalistických znalců Pracovníci PČE - KUP, OKTE, PO PP nebo Vojenské policie připravující se na výkon znalecké činnosti Kurz na vyžádání KÚP 40 8.01.- 2.03.2018
22. Vstupní bezpečnostní prohlídky osob a zavazadel Pracovníci vstupních bezpečnostních prohlídek osob a zavazadel 1 09.01.2018
23. Zákon č. 250/2016 Sb. Kurz je určen pro Lektory VPŠ a SPŠ MV ČR, příslušníky HZS ČR a PČR, strážníky obecní policie 2 10.-11.01.2018
24. Teorie a praxe krizového řízení Příslušníci a zaměstnanci PČR, obecní a městská policie, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory 1 10.01.2018
25. Kybernetická trestná činnost - workshop Policisté zařazeni na SKPV a další osoby, které se v praxi setkávají s moderními způsoby páchání TČ pomocí informačních a komunikač-ních technologií 1 15.01.2018
26. Extremismus v České republice Příslušníci PČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a školních policejních středisek, příslušníci HZS ČR a další zájemci z řad bezpečnostních složek 1 16.01.2018
27. Domácí násilí a stalking Policisté zařazeni na SKPV a pořádková služba 1 16.01.2018
28. Policejní osobní kamery a zpracování důkazů Strážníci městských a obecních policií, příslušníci PČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR apod. 1 16.01.2018
29. Mezinárodní humanitární právo Policisté, zaměstnanci MV ČR, PP ČR a správ Policie ČR, lektoři VPŠ a SPS MV ČR a další zájemci z řad PČR a HZS 1 17.01.2018
30. Komunikačně náročné situace a jejich řešení Policisté, pracovníci MV ČR, příslušníci a zaměstnanci HZS 1 18.01.2018
31. Aktuální problémy českého vězeňství Příslušníci VS ČR, zájemci ze státní správy 2 4.- 5.6.2018
32. Webová aplikace CRIBIS Zájemci o problematiku získávání a zpracování informací a webové aplikace CRIBIS o ekonomických subjektech registrovaných na území ČR a SR 1 23.01.2018
33. Manažer ve státní organizaci - Rozvoj manažera Zaměstnanci státních organizací a příslušníci bezpečnostních sborů - management na všech úrovních řízení 1 24.01.2018
34. Moc a nemoc médií Tiskoví mluvčí na všech úrovních organizace PČR, vedoucí obvodních a okresních oddělení PČR, pracovníci analytických oddělení PČR a MV ČR, pracovníci PIS, příslušníci a zaměstnanci HZS 1 25.01.2018
35. Zákrok vůči osobě pod vlivem omamných látek
kurz zrušen
Strážníci a zaměstnanci obecních a městských policií 1 01.02.2018
36. Řízení ve věcech služebního poměru Lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR, příslušníci PČR, SKPV, občanští zaměstnanci PČR. 1 05.02.2018
37. Řízení ve věcech služebního poměru: Kázeňská řízení a řízení o propuštění Osoby podílející se na vedení řízení 2 06.-07.02.2018
38. Dimenze ochrany lidských práv Policisté, zaměstnanci MV ČR, PP ČR a správ Policie ČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a další zájemci z řad PČR a HZS 1 08.02.2018
39. Metodika snímání otisků pachových stop Policisté zařazeni na SKPV 1 12.02.2018
40. Geografický informační systém v IZS Všechny osoby, které při výkonu povolání řeší jevy a problémy geograficky lokalizovatelné 2 13.-14.02.2018
41. OSINT - Open Source Intelligence Analytici SKPV územních odborů KŘP, analytici odborů analytiky krajských ředitelství a ÚCP a další zájemci o problematiku získávání a zpracování informací z otevřených zdrojů 1 15.02.2018
42. Okolnosti vylučující protiprávnost s akcentem na nutnou obranu a oprávněné použití zbraně Příslušníci PČR, HZS ČR a IZS, strážníci obecních a městských policií 1 07.03.2018
43. Zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi policejního orgánu Specializovaní pracovníci SKPV 5 12.-16.03 .2018
44. Změny v zákoníku práce Personalisté, mzdové účetní, vedoucí pracovníci, pracovníci legislativních a právních pracovišť, referenti sociálních věcí 1 13.03.2018
45. Zvláštní způsoby dokazování Policisté zařazeni na SKPV, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR 1 14.03.2018
46. Problematika zákona o pozemních komunikacích Policisté služby dopravní policie - dopravní inženýři a policisté zařazení do skupin dohledu na silniční provoz, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR, příslušníci HZS ČR 1 15.03.2018
47. Kybernetická trestná činnost Policisté zařazeni na SKPV. Jedná se o základní kurz 3 19.-21.03.2018
48. Kriminalistická fotografie v manuálním režimu Především technici SKPV a technici z krajských ředitelství, kriminalističtí technici Vojenské policie ČR, dopravní policie (z výjezdových skupin provádějící dokumentaci na místě události) 5 14.-18.5.2018
49. Kriminalistické a trestně právní aspekty postupu Policie ČR při odhalování, vyšetřování a předcházení pytláctvíPolicisté PČR zařazeni na základních útvarech PČR a na základních útvarech SKPV územních odborů 1 29.03.2018
50. Mezinárodní policejní spolupráce Řídící pracovníci SKPV a uniformované policie územní a krajské úrovně, pracovníci ÚCP 1 04.04.2018
51. Kriminalistická fotografie v manuálním režimu Pro vyšetřovatele požárů HZS 5 16.-20.04.2018
52. Trestné činy v dopravě na pozemních komunikacích
kurz zrušen
Příslušníci bezpečnostních sborů a další zájemci 1 18.04.2018
53. Postup policie při získávání důkazů v případech prokazování ovlivnění alkoholem a návykovou látkou u řidičů (přestupky versus trestné činy) Příslušníci dopravní služby PČR, SKPV, příslušníci PČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR, strážníci městských a obecních policií 1 19.04.2018
54. Výslech dětského svědka - oběti mravnostní trestné činnosti II. Policisté SKPV, kteří se již zúčastnili kurzu I. Uvedení pracovníci by měli být zařazeni na úseku odhalování a vyšetřování mravnostní TČ páchané na dětech 5 23.-27.04.2018
55. Krajní pravice a islamismus v EU a ČR Zájemci z řad PČR, pracovníci státní správy a další zájemci 1 23.05.2018
56. Trestní odpovědnost právnických osob Zejména policisté zařazeni na SKPV, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR 1 26.04.2018
57. Symbolika kriminálního tetování Příslušníci PČR, Vězeňské služby ČR, celní správy ČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a ŠPS a další zájemci z řad bezpečnostních složek, strážníci obecní a městské policie 2 02.-03.05.2018
58. Řízení ve věcech služebního poměru: Kázeňská řízení a řízení o propuštění Osoby podílející se na vedení řízení 2 09.-10.05.2018
59. Aktuální trendy v oblasti sociálních deviací Policisté zařazeni na SKPV, lektoři VPŠ a SPŠ a ostatních vzdělávacích organizací MV ČR, pracovníci PIS, pracovníci zabývající se prevencí kriminality a sociálně patologických jevů obecně 1 24.05.2018
60. The Course of Police and Legal English Policisté ČR, zaměstnanci BIS a MV ČR 2 04.-05.06.2018
61. Postup Policie ČR při plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách se zaměřením na přestupky na úseku drog Policisté PČR (vedoucí a zástupci ZÚ PČR), strážníci obecních a městských policií a zájemci ze státní správy 1 05.06.2018
62. GIBS - prevence    kurz zrušen Příslušníci a zaměstnanci PČR, Celní správy ČR a Vězeňské služby ČR 1 06.06.2018
63. Teorie a praxe krizového řízení v podmínkách ÚSÚ, krajských úřadů a ORP    kurz zrušen Zaměstnanci ÚSÚ, krizový pracovníci na krajských úřadech a ORP - účastníci krizového managementu s praxí 1 18.6.2018
64. Psychologie obětí kriminality Policisté z praxe (SKPV) 1 12.06.2018
65. Zákon č. 250/2016 Sb. Kurz je určen pro Lektory VPŠ a SPŠ MV ČR, příslušníky HZS ČR a PČR, strážníky obecní policie 1 14.06.2018
66. Evropská integrace a evropské právo Policisté, zaměstnanci MV ČR, PP ČR a správ Policie ČR, lektoři VPŠ a SPŠ MV ČR a další zájemci z řad PČR a HZS 1 18.06.2018
67. Diplomatické minimum Pracovníci Odboru mezinárodní policejní spolupráce PP ČR a příslušní pracovníci KŘ PČR, styční důstojníci PČR v zahraničí a pracovníci PČR vyslaní do zahraničí na kurzy, školení 1 19.06.2018
68. Psychologické aspekty jednání kriminalistického znalce před soudem Kriminalističtí znalci KÚP, OKTE KŘP, Pyrotechnické služby 1 20.06.2018
69. Výslech dětského svědka - oběti mravnostní trestné činnosti Policisté SKPV zařazeni na úseku odhalování a vyšetřování mravnostní TČ páchané na dětech Kurz pro příslušníky PČR Středočeského kraje 5 23.-27.10. 2017
70. Výslech dětského svědka - oběti mravnostní trestné činnosti II. Policisté SKPV zařazeni na úseku odhalování a vyšetřování mravnostní TČ páchané na dětech Kurz pro příslušníky PČR Středočeského kraje 5 26.02. -02.03. 2018


9. 6. 2017

© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?inf_stud/kata17/kata17.html