Katalog programu celoživotního vzdělávání


Kurz č. 25


Název kurzu:

KYBERNETICKÁ TRESTNÁ ČINNOST - WORKSHOP

Účastníci kurzu:

Policisté zařazení na SKPV a další osoby, které se při své praktické činnosti dostávají do styku s moderními způsoby páchání trestné činnosti pomocí informačních a komunikačních technologií.

Počet účastníků:

100

Poslání a cíle kurzu:

Kurz je pořádán stylem workshopu, jehož posláním je prezentovat aktuální negativní jevy a trendy odehrávající se v kyberprostoru. Workshopu by se měli zúčastnit zástupci jak z oblasti státní správy, tak i soukromého sektoru. Posláním kurzu je výměna informací o proběhlých útocích, incidentech aj., včetně nastínění způsobu možné spolupráce na bázi public priváte partnership.

Program kurzu:

1. Nastínění vývoje a trendy kybernetické trestné činnosti
2. Prezentace zkušeností, incidentů, aj. jednotlivými účastníky kurzu (rozsah prezentace cca 10-15 min)
3. Diskuse, výměna zkušeností

Odborný garant:

JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Katedra trestního práva PA ČR
Tel.: 974 828 235

Způsob výuky:

interaktivní přednáška, prezentace, diskuse

Časový rozsah:

9.00 - 15.00 hodin
1den

Termín konání:

15. 01. 2018       Blok B, učebna


© 2018 Policejní akademie České republiky v Praze. Všechna práva vyhrazena.
www.polac.cz/g2/view.php?inf_stud/kata17/k25.html