S B Í R K A
INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ
REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE
Ročník 2009            V Praze dne 16. října 2009 Částka 14
Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým se vydává
Organizační řád Policejní akademie České republiky v Praze v PrazeČl. 1

1. Organizační řád Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "PA ČR" nebo "univerzita") upravuje vnitřní organizaci PA ČR v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon"), Statutem Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "statut" a dalšími vnitřními předpisy PA ČR.
2. Organizační řád PA ČR je její vnitřní normou v souladu se čl. 7 odst. 3 písm. a) statutu.


Čl. 2

Organizační struktura PA ČR je uvedena v příloze tohoto pokynu.Čl. 3

Členění PA ČR
1. PA ČR se v souladu s čl. 21 Statutu PA ČR člení na organizační jednotky, kterými jsou:
a) rektorát,
b) úsek prorektora pro studijní a pedagogickou činnost,
c) úsek prorektora pro vědu a výzkum,
d) Fakulta bezpečnostně právní,
e) Fakulta bezpečnostního managementu,
f) úsek kvestora,
g) poradní a pracovní orgány rektora.
2. Vedoucí organizačních jednotek uvedených v odst. 1 jsou přímo odpovědni rektorovi.
3. Organizační jednotky uvedené v odst. 1 se mohou dále členit na organizační články.
4. Vedoucí organizačních článků odpovídají za jejich řádný chod.


Čl. 4

Rektorát
1. Rektorát je výkonným a správním útvarem, který zajišťuje administrativní, správní, organizační, archivní, spisové, servisní, personální a kontrolní činnosti na PA ČR, ochranu utajovaných informací, ochranu osobních údajů a styk univerzity s veřejností. Při realizaci těchto činností spolupracuje s ostatními organizačními jednotkami a články PA ČR.
2. Rektorát tvoří tyto organizační jednotky:
a) kancelář rektora,
b) personální oddělení,
c) oddělení mezinárodní spolupráce,
d) interní audit,
e) bezpečnostní ředitel PA ČR.
3. Organizační jednotky rektorátu jsou v přímé podřízenosti rektora PA ČR.


Čl. 5

Kancelář rektora
1. Kancelář rektora se člení na skupinu administrativní a skupinu kontrolní.
2. Administrativní skupina zejména:
a) zajišťuje administrativně-správní činnosti související s výkonem funkce rektora a prorektorů,
b) organizačně zajišťuje tvorbu vnitřních předpisů PA ČR a odpovídá za to, že statutární dokumenty PA ČR jsou v souladu s právními normami vyšší právní síly,
c) zabezpečuje organizaci pracovních akcí rektora a prorektorů,
d) zajišťuje plnění úkolů v oblasti styku univerzity s veřejností, včetně oblasti public relations,
e) zpracovává a archivuje zápisy z jednání a porad rektora a prorektorů, jakož i úřední korespondenci rektora a prorektorů,
f) provádí zápisy z jednání kolegia rektora a zajišťuje jejich distribuci,
g) připravuje podklady pro porady a jednání rektora a prorektorů,
h) zabezpečuje organizaci akademických ceremoniálů a slavnostních událostí univerzity,
i) vede evidenci a odpovídá za uložení talárů a insignií rektora a prorektorů,
j) vede evidenci razítek a pečetidel univerzity,
k) edituje a vede evidenci Sbírky interních aktů řízení rektora s pokyny rektora a zajišťuje jejich distribuci,
l) edituje a vede evidenci Oznámení rektora PA ČR,
m) připravuje podklady pro jednání vědecké rady a oborové rady univerzity,
n) zajišťuje archivní a spisovou službu,
o) zajišťuje činnost podatelny,
p) plní další úkoly podle pokynů kancléře.
3. Administrativní skupinu řídí vedoucí skupiny.
4. Kontrolní skupina zejména:
a) koordinuje kontrolní činnost na PA ČR a podílí se na jejím provádění,
b) zajišťuje provádění obecné kontroly v rámci univerzity,
c) eviduje a prověřuje podání, doručená na PA ČR,
d) plní úkoly sekretariátu krizového štábu a zajišťuje civilní ochranu PA ČR,
e) podílí se na zabezpečení osobních údajů, zpracovávaných na PA ČR,
f) provádí kontrolu dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany,
g) plní další úkoly podle pokynů kancléře.
5. Kontrolní skupinu řídí vedoucí skupiny.
6. Kancelář rektora řídí kancléř, jmenovaný rektorem.


Čl. 6

Personální oddělení
1. Personální oddělení zabezpečuje zejména:
a) personální agendu pro zaměstnance PA ČR a příslušníky Policie ČR, ustanovené na služebních místech systemizovaných na PA ČR,
b) výběrové řízení na obsazení pracovních míst na PA ČR v souladu se z. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění, z. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků PA ČR a dalšími právními a rezortními předpisy,
c) návrhy na změny systemizace plánovaných míst v souladu s platnými předpisy,
d) návrhy a novelizace vnitřních předpisů,
e) připravuje podklady pro výroční zprávu, dlouhodobý záměr z oblasti své působnosti,
f) zpracovává statistiky a rozbory ze své činnosti pro potřeby univerzity,
g) připravuje podklady pro rozhodnutí rektora k personálním opatřením, rozhodnutím ve věcech služebního poměru a zpracovává personální a kázeňské rozhodnutí rektora,
h) připravuje podklady a organizačně zabezpečuje služební hodnocení policistů zařazených v PA ČR,
i) plní další úkoly podle pokynů rektora.
2. Oddělení řídí vedoucí, jmenovaný rektorem.


Čl. 7

Oddělení mezinárodní spolupráce
1. Oddělení mezinárodní spolupráce (dále jen "oddělení") zajišťuje ve spolupráci s fakultami evidenci a administraci zahraničních styků, mezinárodních konferencí, kurzů, seminářů, mobilit učitelů a studentů, zejména:
a) vyhledávání mobilit učitelů a studentů, realizace členství univerzity v mezinárodních organizacích,
b) přípravu dohod (ujednání) se zahraničními partnerskými školami,
2. Oddělení zabezpečuje ve spolupráci s fakultami administraci a realizaci členství univerzity v mezinárodních organizacích a v projektech Evropské unie.
3. Ve vymezeném rozsahu při zajišťování zahraničních styků spolupracuje oddělení s útvary ministerstva vnitra:
a) s odborem vzdělávání a správy policejního školství při realizaci společných mezinárodních projektů,
b) s odborem mezinárodní spolupráce a evropské integrace při realizaci společně financovaných akcí,
c) s odborným pracovištěm ministerstva vnitra v oblasti metodiky cestovních náhrad poskytovaných při zahraničních služebních a pracovních cestách.
4. Plní další úkoly dané rektorem.
5. Oddělení řídí přímo rektor.


Čl. 8

Interní audit

Interní audit odpovídá zejména za:

a) zpracování ročních a střednědobých plánů interních auditů na PA ČR,
b) provádění interního auditu na PA ČR, včetně fakult,
c) zpracování auditorské zprávy ze své činnosti pro potřeby děkanů fakult a rektora,
d) návrhy a novelizaci vnitřních předpisů z oblasti své působnosti,
e) přípravu podkladů pro výroční zprávu z oblasti své působnosti.


Čl. 9

Bezpečnostní ředitel
1. Předmětem činnosti bezpečnostního ředitele je výkon, řízení, koordinace a odborný dozor při ochraně utajovaných informací na PA ČR podle zvláštního zákona zejména v oblasti:
a) personální bezpečnosti při výběru fyzických osob, které mají mít přístup k utajovaným informacím, ověřování podmínek pro jejich přístup k utajovaným informacím, jejich výchově a ochraně,
b) administrativní bezpečnosti při tvorbě, příjmu, evidenci, zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, ukládání, skartačním řízení, archivaci, případně jiném nakládání s utajovanými informacemi,
c) fyzické bezpečnosti při příjímání opatření, která mají neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím.
2. Povinnosti stanoví bezpečnostnímu řediteli rektor písemně v rozsahu, daném zvláštním zákonem.1


Čl. 10

Úsek prorektora pro studijní a pedagogickou činnost
1. Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost (dále jen "prorektor") odpovídá zejména za:
a) koordinaci výuky mezi jednotlivými fakultami,
b) návrhy a novelizaci vnitřních předpisů řízeného úseku,
c) zpracování podkladů pro výroční zprávu a dlouhodobý záměr z oblasti své působnosti,
d) zpracování statistik a rozborů ze své činnosti pro potřeby PA ČR i potřeby vnější,
2. Prorektor se podílí zejména na:
a) reakreditaci studijních programů a oborů na fakultách univerzity,
b) kontrolní činnosti na katedrách s cílem zajistit zkvalitňování pedagogických znalostí všech akademických zaměstnanců univerzity, podílejících se na výuce,
c) přijímacím řízení uchazečů o studium na fakultách PA ČR, zejména sjednocováním kritérií pro přijetí ke studiu,
d) výzkumu uplatnění absolventů univerzity v praxi,
e) organizaci a náplň doktorského studijního programu.
3. Prorektor metodicky usměrňuje proděkany pro studium a rozvoj.
4. Prorektor řídí následující organizační články:
a) studijní oddělení,
b) oddělení vzdělávání a rozvoje.


Čl. 11

Studijní oddělení
1. Studijní oddělení (dále jen "oddělení") v součinnosti s fakultami zajišťuje koordinaci rozvrhů výuky a využití učeben na PA ČR.
2. Oddělení vede matriku studentů, studijní evidenci a archiv studijních dokumentů fakult. V součinnosti s oddělením informačních technologií spravuje elektronický studijní systém.
3. Oddělení zpracovává stanoviska, podkladové materiály a vyjádření z oblasti vzdělávání.
4. Koordinuje obsahovou část přijímacích zkoušek přijímacího řízení uchazečů o studium na fakultách univerzity. Podílí se na tvorbě dokumentů souvisejících s rozvojem PA ČR (např. akreditace, reakreditace aj.).
5. Oddělení plní další úkoly podle pokynů prorektora.
6. Oddělení řídí vedoucí jmenovaný rektorem na návrh prorektora.


Čl. 12

Oddělení vzdělávání a rozvoje
1. Oddělení vzdělávání a rozvoje (dále jen "oddělení") spolupracuje s fakultami a poskytuje jim součinnost při obnovení akreditace studijních programů a při zpracování dokumentů pro akreditaci nových studijních programů.
2. Oddělení spoluvytváří koncepci vědecko výzkumné činnosti PA ČR a podílí se na této činnosti v rámci plnění výzkumného záměru univerzity a dalších vědeckých projektů.
3. Oddělení se spolu s fakultami podílí na vytváření koncepce, obsahovém zabezpečení a organizaci účelové přípravy odborníků zejména v systému dalšího vzdělávání. Ve spolupráci s fakultami připravuje akreditaci programů dalšího vzdělávání.
4. V oblasti poradenské, konzultační a expertní činnosti se oddělení zaměřuje na poradenství v oblasti studijní a pedagogické a sociálně psychických jevů.
5. Oddělení se posílí na výzkumu uplatnění absolventů univerzity v praxi.
6. Plní další úkoly podle pokynů prorektora.
7. Oddělení vzdělávání a rozvoje je přímo řízeno prorektorem.


Čl. 13

Úsek prorektora pro vědu a výzkum
1. Prorektor pro vědu a výzkum (dále jen "prorektor") zejména odpovídá za:
a) koncepci, realizaci a koordinaci vědy a výzkumu na fakultách,
b) vyhledávání dalších finančních zdrojů pro vědu a výzkum - granty, projekty Evropské Unie,
c) řízení a koordinaci publikačních výstupů,
d) zpracování podkladů pro výroční zprávu a dlouhodobý záměr z oblasti své působnosti,
e) zpracování statistik a rozborů ze své činnosti pro potřeby PA ČR i potřeby vnější,
f) návrhy a novelizaci vnitřních předpisů řízeného úseku.
g) organizaci a řízení státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací.
2. Prorektor dále:
a) metodicky usměrňuje proděkany pro vědu a výzkum,
b) podílí se na řešení úkolů výzkumného záměru univerzity.
3. Prorektor řídí tyto organizační články:
a) oddělení vědy a výzkumu,
b) oddělení vědeckých informací,


Čl. 14

Oddělení vědy a výzkumu
1. Oddělení vědy a výzkumu (dále jen "oddělení") garantuje informační cyklus přípravy a řízení výzkumu, vlastní proces výzkumné činnosti, prezentaci výsledků, obhajoby závěrečných výzkumných zpráv a administraci a evidenci v oblasti vědy a výzkumu. V této oblasti úzce spolupracuje s fakultami.
2. Oddělení se zaměřuje na vědeckou a výzkumnou činnost realizovanou v rámci plnění Výzkumného záměru Policejní akademie ČR.
3. Oddělení má svěřenou komplexní odpovědnost, zajišťovací a redakční práce spojené s vydáváním odborného periodika univerzity Bezpečnostní teorie a praxe a vydáváním zvláštních čísel tohoto periodika.
4. Oddělení plní další úkoly stanovené prorektorem, a to i ve prospěch fakult.


Čl. 15

Oddělení vědeckých informací
1. Oddělení vědeckých informací (dále jen "oddělení") zejména:
a) spravuje knihovní a vědecké informační fondy na PA ČR,
b) organizuje získávání, zpracování, uložení, ochranu a využívání těchto fondů,
c) zabezpečuje vydavatelskou činnost univerzity (výukové materiály, sborníky odborných prací, zakázky, vycházející z potřeb jednotlivých organizačních článků),
d) zajišťuje distribuci interních aktů řízení Ministerstva vnitra ČR a Policejního prezídia ČR.
2. oddělení se člení na:
a) skupinu knihoven,
b) bibliograficko-informační skupinu,
c) redakčně vydavatelskou skupinu.
3. Oddělení plní další úkoly podle pokynů prorektora.
4. Oddělení řídí vedoucí, jmenovaný rektorem na návrh prorektora.


Čl. 16

Fakulta bezpečnostně právní
1. Fakulta bezpečnostně právní (dále jen "fakulta") uskutečňuje výuku v akreditovaných studijních programech a oborech, vykonává vědeckou a výzkumnou činnost. Ve vymezeném rozsahu vykonává poradenskou a konzultační činnost.
2. Samosprávnými orgány fakulty jsou:
a) akademický senát fakulty,
b) děkan,
c) vědecká rada fakulty,
d) disciplinární komise fakulty,
e) tajemník.
3. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě.
4. Fakulta se dále člení na katedry a další organizační články podle organizačního řádu fakulty.


Čl. 17

Fakulta bezpečnostního managementu
1. Fakulta bezpečnostního managementu (dále jen "fakulta") uskutečňuje výuku v akreditovaných studijních programech a oborech, vykonává vědeckou a výzkumnou činnost. Ve vymezeném rozsahu vykonává poradenskou a konzultační činnost.
2. Samosprávnými orgány fakulty jsou:
a) akademický senát fakulty,
b) děkan,
c) vědecká rada fakulty,
d) disciplinární komise fakulty,
e) tajemník.
3. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě.
4. Fakulta se dále člení na katedry a další organizační články podle organizačního řádu fakulty.


Čl. 18

Úsek kvestora
1. Kvestor zejména:
a) zabezpečuje hospodářský a správní chod PA ČR v souladu se zákony, právními předpisy a platnými resortními předpisy,
b) zpracovává návrh a rozpis rozpočtu a předkládá jej rektorovi,
c) postupuje v souladu se z. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
d) odpovídá za čerpání přidělených finančních prostředků, za jejich účelné využívání v souladu se schváleným rozpisem rozpočtu a předkládá čtvrtletní hodnocení rektorovi,
e) v souladu s platnými právními předpisy předkládá rektorovi návrh na přidělování finančních prostředků fakultám a organizuje kontrolu hospodaření s těmito prostředky,
f) předkládá návrhy a novelizaci vnitřních předpisů řízeného úseku,
g) připravuje podklady pro výroční zprávu z oblasti své působnosti,
h) zpracovává statistiky a rozbory ze své činnosti pro potřeby univerzity i potřeby vnější.
2. Kvestor řídí následující organizační jednotky:
a) ekonomicko provozní útvar,
b) finanční oddělení.
3. Kvestora jmenuje a odvolává rektor.


Čl. 19

Ekonomicko provozní útvar
1. Ekonomicko provozní útvar (dále jen "EPÚ") je organizační jednotkou PA ČR. Plní úkoly na úseku ekonomického zabezpečení a vytváření podmínek pro plnění úkolů vyplývajících z hlavní činnosti univerzity. Spolupracuje s odbornými útvary Ministerstva vnitra. V rámci svěřené působnosti organizuje a zabezpečuje činnost organizačních článků, které jsou jeho součástí ve smyslu organizačního řádu PA ČR.
2. EPÚ se člení na tyto organizační články:
a) oddělení technického provozu a logistiky,
b) oddělení materiálové a investiční,
c) oddělení provozu údržby objektu Lhotecká,
d) oddělení provozu energetických zařízení objektu Lhotecká,
e) oddělení provozu stravovacích služeb,
f) polygrafické oddělení,
g) oddělení zabezpečení provozních a uživatelských požadavků.
3. Jednotlivá oddělení řídí vedoucí jmenovaní na návrh kvestora rektorem.
4. EPÚ řídí vedoucí jmenovaný rektorem na návrh kvestora.


Čl. 20

Finanční oddělení
1. Finanční oddělení (dále jen "oddělení") je organizačním článkem PA ČR, který zejména:
a) zajišťuje vedení účetnictví, mzdové agendy, agendy spojené s důchodovým zabezpečením zaměstnanců PA ČR,
b) sleduje čerpání rozpočtu na PA ČR a kontroluje průběh jeho plnění a čerpání na jednotlivých pracovištích,
c) vyplácí pracovištím PA ČR zálohy na drobné a neodkladné výdaje vynakládané v zájmu univerzity,
d) provádí vyúčtování všech pokladních operací,
e) vyčísluje schodky a škody na majetku svěřeného PA ČR, vede účty schodků a škod, pokut a penále,
f) provádí a kontroluje účetní závěrku PA ČR,
g) provádí likvidaci cestovních dokladů zaměstnanců univerzity.
2. Oddělení řídí vedoucí, jmenovaný rektorem na návrh kvestora.


Čl. 21

Poradní a pracovní orgány rektora
1. Stálým poradním orgánem rektora PA ČR je kolegium,
2. Podle potřeby jmenuje rektor pracovní a další komise, zejména komisi pro posuzování škod, komisi fondu sociálních a kulturních potřeb a bytovou komisi.


Čl. 22

Závěrečná ustanovení

Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem vydání. Zrušuje se SIAŘ č. 3 z roku 2008.

Garant: JUDr. František Volevecký, kancléř

Č. j. PA-360/KR-2009

vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., v.r.
rektor

Organizace Policejní akademie ČR v PrazeCopyright © Ministerstvo vnitra České republiky 2007
| úvodní stránka |